Stanovy

České společnosti tělovýchovného lékařství

I.

Základní ustanovení

Čl. 1
Název, postavení, územní působnost, sídlo

Česká společnost tělovýchovného lékařství (dále jen Společnost) je dobrovolná odborná nepolitická organizace, která sdružuje lékaře, vysokoškoláky a střední zdravotnické pracovníky, kteří pracují v oboru tělovýchovné lékařství nebo se podílejí na zdravotní péči o tělesnou kulturu, nebo o ni mají zájem.

Společnost působí na území České republiky.

Společnost má právní subjektivitu.

Sídlem Společnosti je Brno.

Čl. 2
Poslání Společnosti

Společnost zejména

 • podporuje všestranný rozvoj teoretických i praktických poznatků ve zdravotní péči o tělesnou kulturu a v tělovýchovném lékařství
 • podílí se ve stanoveném rozsahu na zdravotnickém výzkumu
 • organizuje, resp. spoluorganizuje nejrůznější odborné akce, kterými podporuje rychlé rozšiřování nejnovějších výsledků domácí i zahraniční vědy do praxe
 • podílí se na jiných formách dalšího vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství
 • vysílá své zástupce do atestačních komisí
 • účastní se podle potřeby a ve shodě se zákonnou úpravou na odborné a vědecké činnosti Lékařské komory
 • plní pro Ministerstvo zdravotnictví ČR funkci odborně poradní a iniciativní
 • podílí se na tvorbě i realizaci zdravotnických a morálně etických zásad, navrhuje právní předpisy a různá opatření ve zdravotní péči o tělesnou kulturu
 • navrhuje úpravy koncepce oboru tělovýchovné lékařství
 • podává návrhy a odborné posudky v praktických otázkách diagnostických, léčebných, preventivních, zdravotně výchovných a profesionálně etických; přitom vychází ze specifik oboru
 • pomáhá šířit a popularizovat vědecké lékařské poznatky mezi obyvatelstvem, zejména se zaměřením na propagaci správné pohybové aktivity
 • podílí se na vydávání, resp. vydává odborný časopis
 • spolupracuje s lékařskými společnostmi jiných oborů v ČR, s lékařskými společnostmi a spolky s obdobným zaměřením v ostatních zemích
 • podílí se na činnosti Mezinárodní federace sportovní medicíny (FIMS) a Evropské federace sportovní medicíny (EFSM)
 • spolupracuje s organizacemi v ČR, které organizují tělesnou kulturu, a poskytuje jim konzultace o zdravotní péči o tělesnou kulturu.

II.

Organizační struktura

Čl. 3
Řídící a výkoné orgány Společnosti jsou
 • plenární volební schůze
 • plenární schůze
 • výbor
 • revizoři
Čl. 4
Plenární volební schůze
 • přijímá a mění stanovy
 • volí výbor a revizory na čtyřleté funkční období
 • schvaluje zprávu o činnosti odstupujícího výboru a revizorů
Čl. 5
Plenární schůze
 • rozhoduje o závažných otázkách činnosti a rozvoje Společnosti
 • schvaluje vyloučení člena ze Společnosti
 • rozhoduje o zániku Společnosti
Čl. 6
Výbor Společnosti

Výbor Společnosti má zpravidla devět členů a dva náhradníky.

Plní zejména tyto úkoly:

 • volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka
 • plní úkoly řídící a výkonné povahy
 • posuzuje odbornou problematiku oboru, vyjadřuje se k zásadním směrnicím, pokynům a opatřením MZ ČR
 • předkládá MZ ČR iniciativní návrhy a náměty
 • k zajištění úzce specializované problematiky trvalého charakteru může zřídit samostatnou sekci
 • k plnění určitých úkolů může zřizovat pracovní skupiny (komise)
 • stanoví výši členských příspěvků
 • jmenuje redaktory a členy redakční rady časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • je povinen svolat plenární schůzi nejméně jedenkrát za dva roky a plenární volební schůzi jedenkrát za čtyři roky
 • jmenuje čestné členy společnosti

Předseda Společnosti zastupuje organizaci navenek a jedná jejím jménem. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje vědecký sekretář, příp. místopředsedové nebo pověření členové výboru.

Podpisové právo má předseda, místopředsedové, vědecký sekretář, v ekonomických otázkách pokladník.

Jednání výboru se mohou zúčastnit s hlasem poradním čestní členové Společnosti, členové revizní komise a vedoucí redaktor časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca.

Čl. 7
Revizní komise

Revizoři jsou zpravidla dva.

Provádějí kontrolu činnosti a revidují hospodaření. O svých zjištěních informují výbor a plenární schůzi.

Čl. 8

K platnosti usnesení, rozhodnutí plenární i plenární volební schůze je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných.

Volby připravuje výbor, který navrhne volební komisi a kandidátní listinu. Volby řídí volební komise, kterou schvaluje plénum.

Tajným hlasováním se volí devět členů výboru, dva náhradníci a dva revizoři. Po provedené volbě se ihned sejde zvolený výbor a za přítomnosti předsedy volební komise ze svého středu zvolí předsedu, vědeckého sekretáře, dva místopředsedy a pokladníka.

Některé úkony, přináležící plenární a plenární volební schůzi, mohou být řešeny písemným vyjádřením členů.

K platnosti rozhodnutí výboru je nutná nejméně 50% účast členů výboru.

Akutní úkoly mezi schůzemi výboru řeší předseda, vědecký sekretář, příp. další pověření členové výboru. O svých závěrech informují při nejbližší schůzi výboru.

III.

Členství, práva a povinnosti členů

Čl. 9

Členem Společnosti se může stát lékař, vysokoškolsky vzdělaný odborník jiného oboru, střední zdravotnický pracovník, který pracuje ve zdravotní péči o tělesnou kulturu, nebo má o tuto péči zájem. Členem může být studující medicíny, fyzioterapie a tělesné kultury. O přijetí rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor.

Čestným členem Společnosti se může stát odborník, který má mimořádné zásluhy o rozvoj tělovýchovného lékařství. Čestné členství uděluje výbor Společnosti.

Čl. 10
Práva členů Společnosti

Členové Společnosti mají mají tato práva a povinnosti:

 • aktivně a pasivně se podílet na všech akcích Společnosti, na pracovních schůzích, tělovýchovně lékařských dnech, seminářích a sjezdech
 • podílet se na výhodách, které Společnost získává pro své členy (např. snížení sjezdových poplatků, zvýhodnění styku se zahraničím), dostávat zdarma, příp. za sníženou cenu odborný časopis Společnosti, ve kterém jsou rovněž publikovány aktuální informace a zprávy
 • ucházet se o ceny Společnosti
 • každý člen Společnosti může kandidovat na kteroukoliv funkci, ale tutéž funkci smí vykonávat pouze dvě za sebou jdoucí funkční období

Povinnosti členů Společnosti:

 • znát a dodržovat Stanovy, prosazovat poslání Společnosti
 • platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši
Čl. 11
Vznik a zánik členství

O přijetí člena na základě příhlášky rozhoduje výbor.

Členství zaniká

 • úmrtím člena
 • písemným prohlášením o vystoupení člena
 • zrušením členství pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let, rozhoduje výbor
 • vyloučením při jednání, které je neslučitelné s posláním Společnosti, schvaluje plenární schůze na návrh výboru.

IV.

Majetek a hospodaření společnosti

Čl. 12
Zdroje příjmů

Základním zdrojem příjmů jsou

 • členské příspěvky
 • dotace, jiné příspěvky a dary
 • příjmy z vlastní činnosti.
Čl. 13

O účelném hospodaření rozhoduje výbor.

Hospodaření kontrolují nejméně jedenkrát ročně revizoři.

V.

Zánik Společnosti

Čl. 14

Společnost zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných členů na plenární schůzi.

Pokud plenární schůze nerozhodne jinak, připadá majetek státu.

VI.

Závěrečná ustanovení

Čl. 15

Každý člen Společnosti má právo uplatnit své návrhy, podněty a připomínky buď písemně nebo při odborných jednáních či zasedáních. Výbor je povinen všechny návrhy, podněty a připomínky projednat a se závěry seznámit toho, kdo je podal. V závažných otázkách informovat i plenární schůzi.

Čl. 16

Tyto Stanovy byly projednány a schváleny plenární volební schůzí Společnosti dne 11.12.1998. Ke stejnému datu nabývají účinnosti a nahrazují předchozí Stanovy.

Čl. 17

Stanovy jsou registrovány Ministerstvem vnitra ČR.