Kurzy

Zdravotní problematika rekreačního a sportovního potápění

pořádá IPVZ, 4.4.2014
podrobnosti na stránkách IPVZ »

Probíhá 9. běh Základního kurzu ve sportovní medicíně

9. ZKSM běží od října 2013, zájemci se mohou hlásit i v průběhu kurzu, podrobnosti na stránkách IPVZ »

Proběhl 2. inovační kurs v tělovýchovném lékařství

Program:
Novinky v dopingu, výklad zákona (RNDr. Chlumský), Zdravotní problematika sportovního potápění (prof. Pudil), Sport jedinců s vrozenými vadami srdečními, kazuistiky (doc. Radvanský), Silový, odporový trénink, praktické ukázky (PhDr. Tlapák), Výživa ve sportu, potravinové doplňky. (Mgr. Joachimová), Bolesti v zádech u mladých sportovců, dg, RHB, prevence (doc. Tošnerová), Posudková činnost v tělovýchovném lékařství, nové předpisy, sport dětí (Dr. Slabý)
Kurz proběhl v termínu 17.-18.5.2013 v hotelu ILF (IPVZ).

Proběhl 8. základní kurz ve sportovní medicíně (2012)

8. ZKSM úspěšně skončil v červnu 2012. Úspěšně je absolvovalo 23 lékařek a lékařů.

Při současném vývoji zdravotní péče v našem státě stoupá význam lékařů, odborníků jiných oborů, kteří nemají specializaci z tělovýchovného lékařství, ale účastní se sportovních akcí a poskytují lékařské konzultace a provádějí některé lékařské zákroky při tréninku a utkáních. V souladu se stavem, který je v oblasti zdravotní péče o sportovce v některých zemích EU (např. Rakousko, Německo), výbor České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL) ve spolupráci se subkatedrou tělovýchovného lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) pořádá základní kurzy ve sportovní medicíně pro lékaře, kteří přicházejí při své odborné činnosti do styku se sportovci, léčí je, nebo provádějí preventivní sportovní prohlídky, či je doprovázejí na sportovní utkání.

Cílem programů základního kurzu ve sportovní medicíně je poskytnout těmto lékařům informace potřebné k provádění léčebné a preventivní péče o sportovce a to zejména v přípravě před sportovním výkonem, v léčení a prevenci onemocnění a zranění, posudkové činnosti, regeneraci a rehabilitaci, v problematice výživy, otázkách režimových, o tvorbě kondičních a tréninkových programů a o zdravotním zajištění utkání a jiných sportovních podniků včetně závodů s masovou účastí. Lékaři obdrží od ČSTL osvědčení o absolvování kurzu a mohou označit svoji ordinaci názvem Lékařská poradna pro sportovce s logem ČSTL (osvědčení je číslované) po splnění následujících podmínek:

 1. lékař je absolventem lékařské fakulty,
 2. má specializaci v některém klinickém oboru,
 3. má nejméně 1 rok praxe jako lékař sportovního klubu, oddílu apod.,
 4. absolvoval základní kurz ve sportovní medicíně pořádaný ČSTL a IPVZ,
 5. je členem České společnosti tělovýchovného lékařství,
 6. doporučuje se absolvovat týdenní odbornou stáž v zátěžové funkční dg. (ergometrie nebo spioroergometrie) a inovační kurzy

Kurz je pokračovací (přerušovaný) má celkem 90 hodin, je rozdělen do šesti částí po 15 hodinách, které mají pevný program. Přednášky se konají v hotelu ILF, Praha 10, Budějovická 15, vždy v pátek (9-16 hod) a sobotu (8-16 hod). Začátek kurz je plánován na 8..-9. 10.-1. část, 2. část 5.-6.11., 3. část 3.-4.12. 2010, další části budou v lednu, únoru a kurz končí v březnu 2011. Jakmile budou termíny schváleny a upřesněny, budete s předstihem informováni na www.cstl.cz a v časopise Medicina Sportiva Bohemica et Slovana, dále na www.ipvz.cz . Do kurzu se hlásíte prostřednictvím www.ipvz.cz.

První kurz se konal v roce 1996-1997, dosud se uskutečnilo 6 kurzů, které absolvovalo 112 lékařů a lékařek. Samotné absolvování tohoto kurzu nenahrazuje atestaci z tělovýchovného lékařství, ale je jednou z povinných vzdělávacích aktivit specializační průpravy v tělovýchovném lékařství.

Podrobné informace o náplni jednotlivých částí kurzu, přesných termínech jsou s předstihem publikovány v časopise Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, který vydává ČSTL, vychází 4x do roka a dostávají jej mimo jiné všechny sportovní svazy ČOV a ČSTV. Pro členy ČSTL je časopis zdarma v rámci členského příspěvku. Další informace jsou v Přehledu vzdělávacích programů IPVZ, na internetových stránkách IPVZ www.ipvz.cz . a ČSTL www.cstl.cz .

V kurze přednášejí přední odborníci z klinik tělovýchovného lékařství, rehabilitace, ortopedie a sportovní traumatologie a dalších odborných pracovišť v Praze, Brně a Plzni, kteří přednášená témata zpracovali výzkumně a publikačně a mají vlastní bohaté zkušenosti i s péčí o sportovce, zajišťují reprezentační celky a účast našich sportovců na vrcholných sportovních soutěžích (OH, MS, ME apod.). Rovněž účastníci kurzu mohou presentovat poznatky ze své praxe např. v diskusním semináři, formou sdělení apod.

Rámcová náplň jednotlivých částí základního kurzu ve sportovní medicíně.

 • Úloha sportovního lékaře, legislativa 6 hodin
 • Fyziologie tělesné zátěže, testování zdatnosti a výkonnosti, trénink 8 hodin
 • Složení těla, soutěžní hmotnost 2 hodiny.
 • Speciální oblasti - sport dětí, žen, starších osob, hendikepovaných 6 hodin
 • Sport v prevenci a léčení metabolického syndromu, ICHS 6 hodin
 • Vliv prostředí na výkon (horko, zima, znečištění ovzduší, cestování) 6 hodin.
 • Výživa ve sportu, pitný režim, význam makro- a mikronutrientů 5 hodin
 • Kontrola a prevence dopingu 4 hodiny
 • Klinická problematika tělesné zátěže a sportu:
 • Epidemiologie, infekční onemocnění, včetně HIV, novinky v léčení, prevence 3 hodiny
 • Imunita a tělesná zátěž 2 hodiny
 • Problematika, léčení a posudková činnost ke sportu v oftalmologii 2 hod
 • Problematika, léčení a posudková činnost ke sportu v ORL 2 hodiny
 • Posudková činnost v neurologické problematice (záchvatová onemocnění, úrazy) 2 hodiny
 • Metody a prostředky regenerace ve sportu 2 hodiny
 • Psychologická problematika 2 hodiny
 • Funkční poruchy hybného systému včetně praxe 6 hodin
 • Využití fyzioterapie v léčení sportovních úrazů 2 hodiny
 • První pomoc a ošetření poranění na sportovišti, včetně resuscitace, vybavení lékárniček, zdravotnické zajištění sportovních podniků 4 hodiny
 • Akutní poranění měkkých a pevných tkání hybného systému (etiologie, dg, léčení, rehabilitace, posudková činnost, ochranné pomůcky, prevence) 16
 • Chronické přetížení měkkých tkání, stresové zlomeniny, aseptické nekrózy 6 hodiny
 • Test, závěrečné hodnocení kurzu 2 hodiny

Další informace, předběžné přihlášky:

Doc. MUDr. J. Radvanský, CSc., doc. MUDr. J. Máčková, CSc.,
subkatedra tělovýchovného lékařství IPVZ,
klinika TL FN Motol,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 435 501, 224 436 023
e-mail: jiri.radvansky@ lfmotol.cuni.cz
jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz

J. Máčková