Příspěvky pojišťoven na preventivní sportovní prohlídky

vloženo 13. 10. 2009

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

www.vzp.cz tel. 844 117 777

 • Pro rok 2009 příspěvky nejsou propláceny.

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

www.vozp.cz tel. Ústředí Praha 266 311 911

 • Příspěvek na preventivní prohlídku dětí - sportovců od 5 do 16 let
 • Podmínka: dítě a minimálně 1 rodič musí být pojištěni u VoZP ČR nejméně 3 měsíce
 • Výše příspěvku : 200 Kč/rok
 • Způsob nárokování: vyplnění formuláře žádosti - lze stáhnout z internetu na stránkách pojišťovny nebo vyzvednout na pobočce pojišťovny
 • Kopie platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce
 • Originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů dítěte, druhu vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo.
 • Program preventivní péče o letový personál
 • Úhrady pravidelných a stacionárních vyšetření profesionálních výkonných letců, palubních průvodčích a řídících letového provozu. Do 40 let 1x ročně nad 40 let 1x za 6 měsíců. Vyjimku tvoří palubní průvodčí, kteří se vyšetřují do 40 let 1x za 2 roky.
 • Výše příspěvku: do 1000 Kč za jednu prohlídku
 • Způsob nárokování : viz výše + potvrzení od zaměstnavatele o zastávané funkci v letovém provozu, doklad od zaplacení od ústavu leteckého zdravotnictví, případně pověřeného zdravotnického zařízení.

205- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

www.hzp.cz tel. 810 800 000

vzniklá sloučením České národní zdravotní pojišťovny s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou

 • Program pro děti do 18- ti let, příspěvek 450 Kč/rok
 • Pro aktivní sportovce 19-68 let včetně 450 Kč/rok
 • Způsob nárokování: na kontaktním místě pojišťovny bude příspěvek proplacen zákonnému zástupci po předložení občanského průkazu, průkazu pojištěnce dítěte a dokladu o zaplacení preventivní prohlídky.

207 - Oborová zdravotní pojišťovna

www.ozp.cz tel. 810 800 033

 • Klub zdraví OZP - přihlášky k dispozici na ředitelství OZP. Přihlášky pro sportovní oddíly, kluby, odbory lze při minimální účasti 5 členů starší 5-ti let nebo i pro jednotlivé sportovce.
 • Preventivní sportovní prohlídka 1x ročně , platí do 31.10.2009!!!
 • Příspěvek je určen pojištěncům od 1 roku do 20 let. Výše příspěvku : 1500 Kč/rok (oba rodiče u OZP), 1000 Kč/rok (pouze jeden z rodičů u OZP), 500 Kč/rok (pouze dítě u OZP)
 • Způsob nárokování: předložení dokladu o zaplacení preventivní sportovní prohlídky

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

www.zpskoda.cz tel. 800 209 000

 • Podpora preventivních prohlídek pojištěnců registrovaných ve sportovních klubech a organizacích
 • Výše příspěvku : do 200 Kč/ rok od 6 do 26 let
 • Způsob nárokování: doložení registrace ve sportovní organizaci a předložení dokladu o sportovní prohlídce

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

www.zpmvcr.cz tel. 844 121 121

 • Příspěvky byly pro rok 2009 zrušeny pro všechny věkové kategorie.
 • Pokud jsou pojištěnci členy Klubu pojištěnců, lze čerpat příspěvek podle výše kreditních bodů.- viz webové stránky pojišťovny.

213 - Revírní bratrská pokladna

www.rbp-zp.cz tel. 596 256 232

 • Tzv. balíčky pojištěncům
 • Balíček dětem od 7do 18 let : příspěvek na periodické prohlídky registrovaných sportovců
 • Výše příspěvku : do 300 Kč/rok ( snížení z 500 Kč ), zrušeny příspěvky nad 18 let
 • Způsob nárokování : předložení dokladu o zaplacení preventivní sportovní prohlídky

217 - Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

www.zpma.cz tel. 844 125 124

 • sportovní prohlídky pro registrované výkonnostní a vrcholové sportovce - junior balíček od 16 do 30 let
 • Příspěvek je řešen formou poukázky
 • Způsob nárokování: předložení originálu platebního dokladu s razítkem lékaře, zaplacenou částkou, jménem, příjmením a rodným číslem.
 • Poukázka opravňuje pojištěnce k volnému výběru zboží ze sortimentu produktů v síti nasmlouvaných lékáren.