Atestace

Tělovýchovné lékařství - certifikovaný kurz, nástavbový obor

podle vyhlášky 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ze dne 17. června 2009, která nabyla účinnosti 1. července 2009.

Vyhláška 185/2009 upravuje obory specializačního vzdělávání, označení odbornosti, minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů a obory certifikovaných kurzů  (dále jen „nástavbové obory“) a minimální délku vzdělávání v nich.

V příloze č. 1 této vyhlášky je uvedeno 40 základních oborů, označení odbornosti je lékař se specializovanou způsobilostí,  minimální délka specializačního vzdělávání v letech (3- 5 roků, včetně délky vzdělávání v kmeni) a základní kmeny.

Příloha č. 2 uvádí 44 nástavbových oborů, označení odbornosti je lékař se zvláštní odbornou způsobilostí. Mezi tyto obory patří tělovýchovné lékařství (TL), minimální délka vzdělávání je stanovena na 1 rok. Předpokladem pro zařazení do vzdělávání v oboru TL je absolvování jednoho z těchto základních oborů specializačního vzdělávání: diabetologie a endokrinologie, vnitřní lékařství, dětské lékařství, všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína, kardiologie, chirurgie, ortopedie. (Kdo má specializovanou způsobilost v jiném oboru, může požádat o výjimku.)

V příloze č. 3 vyhlášky je uvedeno, jak jsou převedeny specializace získané podle dřívějších vyhlášek a zákonů (zák. č. 77/1981 Sb. o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb. a podle vyhlášky č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, na základní obory, nástavbové obory a na základní kmeny podle této vyhlášky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce).

Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci I. stupně a nezískali specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., splňují podmínky pro získání certifikátu o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru podle této vyhlášky.

Jak postupovat ve specializačním vzdělávání: důsledky změn v legislativě po 1. 7. 2009
a) Lékaři zařazení do oboru  před 30. 6. 2009
- dokončení podle vzdělávacích programů všech 82 oborů z roku 2005
b) Lékaři zařazení po 1. 7. 2009
- postup jen podle nových vzdělávacích programů - získat  zvláštní odbornou způsobilosti podle vyhlášky 185/2009 Sb. lze až po získání spec. způsobilosti v některém z vyjmenovaných základních oborů v příloze č. 2.

Vzdělávací program v TL byl vypracován  a odevzdán na MZ v říjnu 2009. Po schválení bude závazný pro přípravu  lékařů zařazených do oboru TL po 1. 7. 2009, kteří se připravují k získání zvláštní odborné způsobilosti v TL.

Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době. Může probíhat i při nižším rozsahu, ale celková doba, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Celková doba  přípravy v TL je minimálně 12 měsíců, z toho 9 měsíců povinné praxe na akreditovaném pracovišti TL, 3 měsíce povinná doplňková praxe na akreditovaném pracovišti oboru podle  získané specializované způsobilosti uchazeče.

Povinná účast na vzdělávacích aktivitách: specializační stáž 3 týdny, základní kurz sportovní medicíny 90 hodin (12 dní), odborná stáž ve spiroergometrii 1 týden, odborná stáž v ergometrii 1 týden. *Kurz LPP 3 dny,  prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 1 den, seminář Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy 2 dny, kurz Radiační ochrana 1 den. (* Pokud uvedené kurzy byly absolvovány v rámci jiného vzdělávacího programu v době  ne delší než 5 let, nemusí být absolvovány a započítávají se).

Dále je uveden rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, včetně seznamu samostatně provedených výkonů (logbook) a seznam doporučené literatury ke studiu.

Vzdělávací program bude po schválení MZ vyvěšen, na www.mzcr.cz.

J. Máčková


Atestace z tělovýchovného lékařství

podle zákona 95/2004 Sb.

Tělovýchovné lékařství patří od platnosti tohoto zákona tj. od 2. 4. 2004 mezi 83 základních lékařských oborů. Tato situace bude zřejmě trvat přechodnou dobu. I když záměrem zákonodárce bylo přiblížit se stavu lékařských odborností v EU, došlo k paradoxní situaci, totiž že v EU je základních odborností 15, tolerovaných 35. K tomuto stavu, tj. zřejmě ke 35 stejným odbornostem se budou muset časem přiblížit všechny státy EU, aby odbornosti byly srovnatelné a zajistilo se, že odbornost lékařů bude uznána a budou moci být zaměstnáni v kterémkoliv státě EU. Zákon však platí a je třeba se mu podřídit.

Proto byly vypracovány vzdělávací programy (dříve specializační náplně), které stanoví celkovou délku, rozsah a obsah přípravy, délku povinné praxe v oboru, včetně doplňkové praxe a také typ pracoviště, na němž praxe probíhá. Dále stanoví požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti a další podmínky nezbytné pro získání odborné způsobilosti. Podle těchto vzdělávacích programů probíhá příprava ke složení atestační zkoušky a získání specializované způsobilosti k výkonu povolání.

Zařazení do specializačního oboru provádí na žádost uchazeče ministerstvo zdravotnictví, které zařazenému lékaři přidělí školitele se specializovanou způsobilostí v oboru. Příprava probíhá na akreditovaném pracovišti školitele. Protože však pracoviště ani v našem oboru nebyla dosud MZ akreditována, probíhá specializační příprava zatím na dosavadních pracovištích TL. Do specializačního vzdělávání lze započíst část doby studia v doktorandském studijním programu, pokud odpovídá minimálně polovině stanovené týdenní pracovní doby a obsahem i rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O uznání této praxe rozhoduje ministerstvo zdravotnictví na základě posouzení žádosti doplněné doklady potvrzujícími absolvovanou praxi.

Lékařům, kteří byli zařazeni do specializační přípravy podle předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto zákona, započte absolvovaná část přípravy podle tohoto zákona. Započítává se veškerá praxe odpovídající vzdělávacímu programu bez ohledu na datum zařazení do oboru včetně praxe absolvované v rámci předchozí specializace. Zpětné zápočty se již neprovádějí. Je možné požádat o posouzení praxe v případě, když si lékař není jistý, zda absolvovaná praxe bude uznána v celém rozsahu nebo jen zčásti. Na stránkách www.ipvz.cz pod "Dokumenty ke stažení" najdete tiskopis "Žádost o posouzení odborné praxe k atestaci pro lékaře". Tuto žádost o posouzení své dosavadní praxe můžete podat v průběhu celé doby přípravy k atestaci.

K získání specializace je třeba postupovat následujícím způsobem:

1. V prvé řadě si zařídit zařazení do oboru. Žádost s požadovanými přílohami zaslat na MZ, odbor VVU. Žádost je k dispozici na www.mzcr.cz, nebo www.ipvz.cz.

2. Podle vzdělávacího programu je třeba absolvovat stanovenou povinnou praxi, provést požadovaný počet stanovených výkonů a absolvovat povinné školící akce. Vzdělávací program Vám pošle MZ, nebo je na www.mzcr.cz nebo www.ipvz.cz.

V polovině roku 2006 byla udělena akreditace následujícím pracovištím tělovýchovného lékařství: IPVZ Praha, VFN Praha, FN Motol Praha, FN Hradec Králové, FN u sv. Anny Brno, FN Brno Bohunice, pracoviště MUDr. Hrazdira Brno, FN Plzeň, koncem roku 2007 FN Olomouc

Akreditovaná pracoviště tělovýchovného lékařství k 19. 6. 2013:

II. typ: FN Motol Praha, VFN Praha, FN u Sv. Anny Brno, FN Hradec Králové, LF UK Plzeň, N.Z.Z. doc. MUDr. L. Hrazdira Brno, FN Olomouc
I. typ: Ambulance tělovýchovného lékařství MUDr. Otakar Malý Liberec, Oblastní nemocnice Kolín a.s., Lunacor s.r.o. Kroměříž, Krajská nemocnice T. Bati Zlín

18. března 2008, aktualizace 18.6.2013

doc. MUDr. J. Máčková, CSc,
subkatedra TL IPVZ
email:jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz