Schůze výboru 14. 3. 2003 v Brně

Přítomni: Hrazdira, Malinčíková, Martínková, Mocková, Novotný, Říhová
Omluveni: Balatka, Barták, Pelikánová, Radvanský, Zeman

Hosté: Mgr. Martin Jílek –  zástupce Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Hradecké univerzity - pořadatele Sjezdu ČSTL a SSTL v Hradci Králové 2. – 3. 9. 2003

Dohodovací řízení - dne 13. 3. 2003 byly ČLS J.E. Purkyně schváleny 3 kódy „Komplexní, cílené a kontrolní vyšetření tělovýchovným lékařem“ včetně možnosti ošetření zranění! Než začnou platit tyto kódy, budou se výkony jako dosud vykazovat pod jinou odborností.

MZd – návrh §25 Zákona o zdravotní péči a návrh Vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu – připomínky (2/03).

Webové stránky ČSTL:

-         Obnovu, začlenění odkazů na mezinárodní stránky, aktuální orientační ceník vyšetření, reklamy firem  – zajišťuje doc. Novotný, zpracovává Martin Sebera  (sebera@fsps.muni.cz)

-         Anglická verze – zajistí dr. Hrazdira

Termíny akcí ČSTL na rok 2003:

-         Sjezd ČSTL a SSTL – Hradec Králové, 2. – 3. 9. 2003

-         Med-Sport symposium, Brno, 6. 11. 2003 v rámci veletrhu MEFA

-         Seminář ČOV – 10/03

-         Den sportovní medicíny – Olomouc, 4. 12. 2003

Evropský kongres sportovní medicíny, Hasselt, Belgie 14. – 16. 5. 2003 – III. Evropský  kongres EFSMA – definitivně se rozhodne o místě konání dalšího Evropského kongresu v roce 2005 – ČR je kandidátskou zemí. ČSTL  garantuje zájem  o  přípravu sjezdu, v případě  schválení  konání v ČR  smluvně zajistí přípravu  se spol Czech  In, a spolupráci  s dalšími  odbornými  subjekty.

Sjezd ČSTL a SSTL se bude konat v Hradci Králové 2. – 3. 9. 2003 v rámci 10. Soulkových dnů – informaci o průběhu příprav na sjezd podal v zastoupení za dr. Balatku Mgr. M. Jílek, zástupce pořadatele sjezdu KU HK. Informace a přihlášky na sjezd budou rozesílány členům ČSTL a jsou dostupné na webových stránkách ČSTL – přihlášky do 30. 5. 2003, sjezdový poplatek 500,- Kč do 30. 5., 600,- Kč po tomto datu, pro členy  ČSTL 250,- Kč resp. 300,- Kč. ČSTL bude doplácet sjezdové poplatky i za členy SSTL – domluva se SSTL, zajistí doc. Novotný. Oponenturu příspěvků zajistí vědecký výbor sjezdu (dr. Balatka). Komunikaci  s fakultou  o  disposici  s prostory  pro vystavovatele zajistí  Dr.Balatka.

Kontakt s firmami  ČSTL – faktury Dr.Balatka  na sjezdový  účet ČSTL

Noví členové ČSTL:
Mgr. Martin Jílek (Univerzita Hradec Králové)
PhDr. Martin Sigmund, Ph.D. (Přerov)
MUDr. RNDr. Tomáš Brychta (SPEA s.r.o. Olomouc)
MUDr. Marta Zárybnická (Plzeň).

Různé:

-         plénum ČOV – doc. Barták se zúčastní a bude informovat

-         akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru TVL – s ohledem na sjezd v Hradci Králové  a další akce konané pod záštitou ČSTL zjistit a zvážit, zda by měla ČSTL zažádat o akreditaci a zaštiťovat všechny tyto akce (HK – zjistí doc. Barták)

-         logo ČSTL na výrobky firem  - kontrolu výrobků zajistí dr. Martínková

-         kontakt na vedoucí Sokola – dr. Šonská (Olomouc)


 Zapsala: Malinčíková