Schůze výboru 13. a 20. 3. 2002 v Brně

 

Zápis schůze výboru ČSTL 13. září 2002 v Brně

Přítomni: Máčková, Říhová, Vizinová, Hrazdira, Radvanský, Zeman, Novotný
Omluveni:
Barták, Jurák, Nečas

Řízení schůze: Hrazdira.

Příprava volební členské schůze 21.9.2002 v Brně

I. – Zpráva o činnosti výboru a celé ČSTL v končícím 4-letém volebním období 1998-2002

1.     Hrazdira - Zhodnocení činnosti, postavení oboru TVL na poli zdravotnických výkonů, péče o sportující populaci – ve spolupráci s MZ a MŠMT ČR, ČLK, ČOV, ČSTV a dalšími institucemi.

2.     Barták – přehled práce na poli legislativy v oblasti tělovýchovného lékařství

3.     Zeman – práce na přípravě návrhu zákona o zdravotní péči a vyhláškách MZ v oblasti zdravotního zabezpečení účastníků TV a sportu

4.     Radvanský – zpráva o jednání s centrálními úřady v Praze

5.     Novotný – členská základna a internetové stránky ČSTL

6.     Nečas – ekonomická zpráva ČSTL

7.     Máčková – zpráva o revizích a kontrole činnosti výboru

8.      Výbor neschválil podnět Novotného, aby byl členské schůzi předložen návrh na změnu Stanov ČSTL zrušit funkci vědeckého sekretáře a změnit název společnosti na Českou společnost sportovní medicíny.


II. – Příprava volby nového výboru

Vizinová jako předseda volební komise připraví a povede volbu výboru.

Výhled další činnosti

1.        Poslední 2 sjezdy (2000 a 2002) organizovali brněnští členové, proto další celostátní sjezdy (2004, 6 …) by měla organizovat mimobrněnská pracoviště (Praha, Olomouc …). Vzhledem k menšímu počtu účastníků v ČR i SR by možná mohly být společné se SSTL. Plzeňští každý rok organizovali tělovýchovně-lékařské dny. Je potřeba uspořádat také nějaké odborné setkání (pracovní den apod.) v letech mimo sjezdy (Olomouc?).

2.        Je potřeba projednat s ČOV pokračování spolupráce, protože platnost dohody skončila.

3.        Výbor se dohodl , že výše členských příspěvku se zatím nebude měnit.

Další úkoly

Na sjezd SSTL jsou za ČSTL delegováni Zeman a Novotný, kterým bude hrazena cesta autem (pobyt hradí SSTL)

 

Příprava sjezdu ČSTL 20.-22.9.2002 v Brně

1.        Hrazdira – celá organizace vč. vyrovnaného financování, zajišťování sponzorů atd., ubytování, výlet parníkem, raut, oběd, večeře, stánky firem; firma ERILENS zabezpečující tisk programu a abstrakt byla zatopena Vltavou – nebyla možnost korekce textu. Celkový obrat kolem 430 tis. Kč.

2.        Novotný – příprava technického zabezpečení odborných přednášek a posterů (bezplatné zapůjčení a instalace projekční techniky z FSpS a LF MU); odborná garance sjezdu ČLK– jako akce celoživotního vzdělávání lékařů (č. akreditace 0023., č. akce 1417, garant FN U sv. Anny, hodnota 1 certifikát).

3.        Výbor schválil odměny organizačnímu výboru za práci na přípravě a organizaci a zabezpečení sjezdu.

4.        Při příležitosti slavonostního zahájení sjezdu 20.9.2002 večer budou předány Ceny J. Krále doc. Máčkové z ČSTL a doc. Hájkové ze SSTL.

 

Příští schůze 20.9.2002 11,00 v Brně v hotelu Santon.

Zapsal Jan Novotný


Zápis schůze výboru ČSTL 20. září 2002 v Brně

Přítomni: Barták, Máčková, Říhová, Vizinová, Jurák, Hrazdira, Radvanský, Zeman, Novotný
Omluveni:
Nečas
Řízení schůze: Hrazdira.

1.        Byla zkontrolována příprava příspěvků jednotlivých členů výboru v rámci Zprávy o činnosti výboru a ČSTL za uplynulé volební období (viz minulé výborové schůze).

2.        Byl projednán časový průběh následující volební členské schůze ČSTL.

3.        Byl dohodnut termín schlzky Redakční rady časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Máčková) na 21.9.2002. v Brně v hotelu Santon. 


Zapsal Jan Novotný