Schůze výboru 2. 9. 2011 v Brně


přítomni: Doc. Hrazdira, Doc. Barták, Doc. Radvanský, Mgr. Beránková, MUDr. Tomášková, MUDr. Slabý, MUDr. Novák, MUDr. Dojčár, MUDr. Martinková; MUDr. Matoulek
omluveni: Prof. Zeman, Doc. Stejskal; MUDr. Sýkorová

  1. schváleni noví členové: Machač, Rašovský
  2. schválena jízdenka na vlak do Innsbrucku pro prof. Zemana
  3. životní jubileum Jeschke a Novák, plaketu zajistí doc. Hrazdira
  4. společnost zaplatí 210 Kč za odborný autorizovaný překlad dopisu MZ ČR
  5. doc. Barták informoval výbor o vývoji ohledně sportovních prohlídek, jak je upravuje vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách; v této souvislosti výbor děkuje doc. Hrazidrovi, dr. Slabému, doc. Bartákovi, doc. Radvanskému a prof. Zemanovi za spolupráci s MZ ČR a za práci na pozměňovacím návrhu; doc. Barták prostřednictvím dr. Štětiny podal pozměňovací návrh na zdravotní výbor Parlamentu, který byl ve druhém čtení přijat, zákon včetně PN byl ve třetím čtení sněmovnou přijat; zpracováním vyhlášky pověřen dr. Slabý
  6. výbor diskutoval obvyklé ceny služeb TVL pracovišť nehrazených ze zdravotního pojištění, dr. Dojčár pověřen zpracováním seznamu nejčastějších variant (zejm. vyšetření) a odpovídající cenu podle sazebníku výkonů, seznam bude poté projednán na výboru
  7. výbor bere na vědomí, že Olympijský výbor nezaplatil za odběr časopisu MSBS za roky 2010 a 2011 (po 20 tis. Kč)
  8. sjezd 11/2011 v Bratislavě by měl dojednat doc. Stejskal, seznam příspěvků za ČSTL je odevzdán, ale abstrakta asi nejsou zapracována, prof. Hamár kontaktován, slíbil poslat proposice
  9. na konferenci v Bratislavě bude schůze výboru - 11./12. listopadu 2011
  10. sekce sportovní fyzioterapie – pozvat zástupce na sjezd a výbor v Bratislavě
  11. projednána účast na konferenci Kineziologie – z časových důvodů nemůže ČSTL participovat, termín akce do MSBS, odepíše doc. Hrazdira
  12. sjezd 2012 – pověřen doc. Radvanský, potřeba domluvit s doc. Kolářem, předběžný termín je jaro 2012, dr. Matoulek požádá Target MD o nabídku
  13. výbor projednal otázky spojené se sportovními prohlídkami; jedním z účelů je prevence náhlé smrti; výbor konstatuje, že je potřeba zpracovat doporučené postupy v této oblasti; pověřeni doc. Radvanský a dr. Slabý
  14. výbor dále pověřuje doc. Radvanského jednáním s Českou kardiologickou společností ohledně zpracování společného position statementu

zapsali L. Beránková a K. Slabý