Schůze z členské a volební schůze
11. 11. 2010 ve Znojmě


Hotel Prestige – Znojmo

 • Členská schůze ČSTL proběhla v rámci kongresu Dny sportovní medicíny a byla po čtyřech letech schůzí volební. Před 4mi roky byl do čela společnosti zvolen Doc. MUDr. Jan Novotný, ale po dvou letech ze zdravotních důvodů opustil nejen post předsedy, ale i výbor společnosti. Funkcí předsedy na zbytek období výbor pověřil Doc. Hrazdiru, který též členskou schůzi vedl společně s MUDr. Říhovou.
 • Doc. Hrazdira informoval členskou základnu o činnosti výboru po dobu celého volebního období. Podal zprávu o průběžném organizačním i ekonomickém zajištění činnosti společnosti. Seznámil členskou schůzi se smluvními partnery společnosti. Upozornil na změnu vydavatele odborného časopisu a zvýšení ekonomické zátěže společnosti plným převzetím garance finančního krytí deficitu časopisu. Potom vyzval jednotlivé členy výboru k předložení zpráv z úseků činnosti, kterými se zabývají.
 • Hlavní odborník oboru Doc. Stejskal referoval o náplni, úkolech, postavení a problémech TVL:
 1. V souladu se světovým písemnictvím neustálé doplňování a definování indikací a kontraindikací k pravidelné a efektivní pohybové aktivitě.
 2. Hledání dalších vědecky podložených důkazů (vlastní výzkum nebo sledování vědeckých informací v oboru sportovní medicíny) pro zařazování pravidelné pohybové aktivity do programů primární a sekundární prevence.
 3. Zvyšování prestiže a váhy oboru a hledání možnosti spolupráce na úrovni odborných lékařských (např. ortopedie, rehabilitace a balneoterapie, pediatrie, kardiologie, diabetologie, atd.) i nelékařských (např. fyzioterapie) společností a stavovských organizací.
 4. Provádění lékařských prohlídek za účelem posouzení zdravotního stavu a schopností vykonávat odpovídající pohybovou aktivitu nebo sportovní trénink.
 5. Provádění specifických laboratorních a zátěžových vyšetření za účelem
  • zjištění a kontroly tělesné zdatnosti,
  • posouzení možnosti provádění závodního sportu,
  • stanovení a kvantifikace fyziologických parametrů, které je možno sledovat a kontrolovat v průběhu volnočasové pohybové aktivity nebo při závodním sportu,
  • dlouhodobého sledování změn zdravotního stavu, tělesné zdatnosti, trénovatelnosti a trénovanosti u osob provozujících volnočasovou pohybovou aktivitu nebo závodní sport,
  • zátěžové diagnostiky onemocnění latentních za klidových podmínek,
  • doplnění konsiliárních informací pro ostatní klinické obory,
  • několika dalších (v současné době se jevících jako méně podstatných) problémů.
 • Doc. Barták členy informoval hlavně o krocích Výboru v oblasti platné legislativy, mající vztah k tělovýchovnému lékařství. Připravil a dal k dispozici powerpointovou přednášku, týkající se platné legislativy okolo preventivních tělovýchovně lékařských prohlídek. Členové výboru se na ministerstvu Zdravotnictví ČR aktivně účastnili také na přípravě nového zákona „O specifických zdravotních službách“, jenž by býval řešil problematiku preventivních zdravotních prohlídek sportovců v rámci „posudkové činnosti“. Zákon však nebyl v minulém volebním období Sněmovny přijat a bude s největší pravděpodobností navržen k přijetí v novém funkčním období. Doc. Barták také zastupoval Výbor na jednání pléna Českého olympijského výboru a o výsledcích jednání Výbor pravidelně informoval.
 • Doc. Radvanský informoval o oblast vzdělávání. V uplynulém volebním období byl výbor ČSTL konfrontován se složitým vývojem v oblasti specializačního vzdělávání. Na rozdíl od vědecké rady ČLK byl většinový názor výboru ČSTL spíše pro zachování oboru Tělovýchovné lékařství jako oboru základního - tedy s možností dosáhnout specializované způsobilosti v oboru po získání kmene v klinickém oboru a celkové praxi v délce 5 let po ukončení lékařské fakulty. Nakonec byl obor Tělovýchovné lékařství zařazen jako nástavbový obor, do kterého se lze přihlásit až po získání specializované způsobilosti. Část zájemců přihlášených do oboru dříve tedy spěje k atestaci základní, nově přihlášení mohou absolvovat nástavbový obor teprve po získání specializované způsobilosti v některém ze základních klinických oborů. Vyjmenovány jsou všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, chirurgie, ortopedie, dětské lékařství, vnitřní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína, kardiologie, diabetologie a endokrinologie, lze žádat i o výjimku na další klinické obory.
  Pro nástavbové obory používá ministerstvo termín "certifikovaný kurz". Tento termín nemá nic společného s Kurzem sportovní medicíny, který je pouze jednou z povinných součástí nástavbového vzdělávacího programu.
  Délka nástavbového programu je jeden rok. Postupně roste počet akreditovaných pracovišť v Čechách i na Moravě. O jejich uznávání se stará komise navržená MZ.
  Platné znění náplně certifikovaného kurzu tělovýchovného lékařství bylo uveřejněno certifikovaného programu ve Věstníku MZ 2010 částka 3.
  O průběžné vzdělávání se stará Subkatedra tělovýchovného lékařství IPVZ a -"last but not least" i všichni, kteří se ať už přímo či nepřímo podílejí na vydávání odborného časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca.
 • MUDr. Jaroslav Novák informoval:
  Ve dnech 19. - 22. 5. 2010 se v San Juanu (Portoriko) uskutečnil 31. světový kongres sportovní medicíny. Jako každé setkání tohoto typu probíhalo jednání kongresu jednak v podobě plenárních zasedání, na nichž promlouvali zvaní řečníci, jednak paralelně v řadě tematických bloků, takže nebylo možno program sjezdu v plném rozsahu obsáhnout. Zvláštní sál byl vyhrazen několika desítkám posterových sdělení. Jednání se dělila do dvou nosných tematických okruhů: „Medical and Clinical Aspects“ a „Applied Sports Sciences“. Výzkumný zájem v současnosti směřuje stále více k problematice významu pohybové aktivity v životním stylu člověka jako účinného primárně i sekundárně preventivního prostředku řady chorobných stavů. Druhým významným aspektem je výrazně vyšší zaměření výzkumných projektů na problematiku pohybové aktivity stárnoucí a steré populace. Značným minusem kongresu bylo nezabezpečení písemných či elektronických materiálů shrnujících výsledky alespoň vybraných sdělení.
  Za účasti delegátů 57 členských asociací sportovní medicíny zvolil sjezd FIMSu nový výkonný výbor. Předsedou FIMSu byl zvolen prof. Fabio Pigozzi (Itálie). Sjezd rozhodl i o místě 33. Světového kongresu FIMSu v r. 2014 – bude jím Quebec City v Kanadě. Sjezd za dva roky v r. 2012 bude v Římě.
 • Mgr. Lenka Beránková, Ph.D. referovala o stavu členské základny a výběru členských příspěvků za rok 2010.
 • Doc. Zeman – referoval o síti tělovýchovně-lékařských pracovišť v jednotlivých regionech
 • MUD. Tomášková seznámila členskou základnu se stavem financí v pokladně
 • MUDr. Jana Martinková referovala o spolupráci se zdravotní komisí ČOV
 • MUDr. Jaroslava Říhová - zhodnotila výsledky revize hospodaření, a konstatovala, že nebyly zjištěny žádné závady.
 • Následně po zprávách členů výboru byl předsedou vyzván zástupce redakční rady MSBS k posouzení činnosti redakční rady. MUDr. Kryštof Slabý referoval o zařazení časopisu do databáze EBSCO SPORTDiscus, počtech stažených fulltextů z této databáze a stoupajícím trendu za celé období od roku 2008. Dále referoval o jednání s Národní lékařskou knihovnou ohledně zlepšení a urychlení indexace MSBS v BMČ a zařazení MSBS do fulltextového digitálního archivu NLK Kramerius. V plánu je návrh na zařazení MSBS do databází SCOPUS a EmBase. Podařilo se bez větších problémů převést tisk časopisu na nakladatele Paido v Brně. Vzhledem k tomu, že kontakt a předávání materiálů k recenzím, tisku a korekturám je pouze v elektronické formě.
 • Po ukončení úvodní části převzala vedení schůze MUDr. Říhová a zahájila volby nového výboru zvolením volební a mandátové komise. 
 • Zvolením nového výboru bylo zahájeno nové období – zasedání nového výboru rozdělilo funkce, pravomoci a jednotlivé oblasti
  Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. – předseda společnosti (48 hlasů)
  Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. – vědecký sekretář společnosti (50 hlasů)
  Doc. MUDr. Karel Barták, CSc. – místopředseda (41 hlasů)
  Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. – místopředseda (36 hlasů)
  Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. – hlavní odborník (45 hlasů)
  Mgr. Lenka Beránková, Ph.D. - pokladník (41 hlasů)
  MUDr. Iva Tomášková – revizní komise (32 hlasů)
  MUDr. Jaroslav Novák – revizní komise (33 hlasů)
  Členové výboru:
  MUDr. Jana Martinková ( 41 hlasů )
  MUDr. Ivan Dojčár (34 hlasů)
  MUDr. Kryštof Slabý (42 hlasů)
  MUDr. Martin Matoulek - náhradník (31 hlasů)
  MUDr. Eva Sýkorová – náhradník (21 hlasů)

Emailové adresy na členy nového výboru:
Ivan Dojčár <ivandojcar@quick.cz>, Zeman Václav <vaclav.zeman@lfp.cuni.cz>, Radvanský Jiří <radvan@lfmotol.cuni.cz>, Jana Martinková <dr.mart@chironaxinvest.cz>, Tomášková Iva <itomaskova@email.cz>, Krystof Slaby <krystof.slaby@lfmotol.cuni.cz>, Lenka Beránková <berankoval@email.cz>, Novák Jaroslav <novakj@lfp.cuni.cz>, Stejskal Pavel <stejpa@volny.cz>, Barták Karel <bartak@lfhk.cuni.cz>; Martin Matoulek <matoulek@medispo.net>, Sýkorová Eva <usm.brno@volny.cz>

Dne 1. 10. 2010 zapsala: Lenka Beránková