Schůze výboru 29. 11. 2001 v Praze

 I. Kontrola úkolů z minulého zasedání 14. září 2001 v Brně

II-5: splněno – nové pracoviště sportovní medicíny vznikne ve Fakultní nemocnici Brně-Bohunicích

II-10: splněno

II-14: průběžně se plní

II-15: splněno. I přes protestní dopis hlavního odborníka TVL ČR (z pověření Výborem ČSTL) České lékařské komoře byly nadstandardní výkony oboru tělovýchovného lékařství zařazeny pod interní obory v seznamu nadstandardních výkonů Vědecké rady ČLK, který byl uveřejněn v časopise Tempus. Ve své odpovědi nám prezident České lékařské komory napsal, že se domnívá, že tělovýchovné lékařství patří pod interní obory jako např. diabetologie apod. Tak se stalo, že se např. pod interní obory dostalo i funkční vyšetření svalového systému. Je třeba nadále vysvětlovat, že jsme interdiciplinární obor, podobně jako rehabilitace nebo pracovní lékařství.

II-16: splněno. Výbor se domnívá, že výhodnější bude volnější spolupráce s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, než administrativně – ekonomická těsná vazba na tuto společnost formou členství.

II-18: splněno. Výbor schvaluje náplň kurzu “Masér pro sportovní a kondiční masáže” Pavla Víta z Olomouce s tím, že je ještě nutno doplnit jeho teoretickou část o činnosti, které masér nesmí vykonávat. Výbor se rozhodl, že do certifikátu o souhlasu s náplní kurzu (viz výše) je možno uvádět Českou společnost tělovýchovného lékařství jako konzultanta a schvalující orgán náplně kurzu s mezinárodní platností.

II. Další úkoly podle programu

 1. Výbor pověřuje doc. Máčkovou vydáváním registrované licence “Poradna pro sportovce” (nálepky s logem a názvem ČSTL) absolventům postgraduálního kurzu sportovní medicíny IPVZ v Praze. O stejnou licenci si mohou požádat všichni atestovaní lékaři v oboru tělovýchovné lékařství. (Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc., FN 150 18 Praha 5 – Motol, V Úvalu 84, e-mail: jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz). Toto oznámení bude zveřejněno v časopise Med Sport Boh Slov (Máčková) a na www.cstl.cz (Novotný). Číslování bude: TVL 1… (pořadové číslo) / 01… (rok)
 2. Příprava sjezdu ČSTL – Brno 2002: Poplatky za účast firem na sjezdu budou stejné jako v roce 2000. Pozvánka na sjezd byla vytištěna. V následujících týdnech bude rozesílána firmám a členům společnosti a dalším odborníkům a zájemcům. Bude také zveřejněna na www.cstl.cz.
 3. Výbor pověřuje doc. Máčkovou aby zaslala doc. Zemanovi údaje o pre- i postgraduálním vzdělávání tělovýchovných lékařů, aby je mohl zapracovat do konečné verze Koncepce oboru a poslat je pověřenému pracovníkovi MZ ČR ke schválení a zveřejnění na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).
 4. Výbor se rozhodl o postupném vypracování anglické verze www.cstl.cz (přeloží dle svého uvážení Radvanský)
 5. Výbor předal 1 razítko společnosti doc. Radvanskému, který je pověřen funkcí jednatele.
 6. Výbor žádá Dr. Nečase, který je pověřen funkcí pokladníka společnosti, aby si v Brně u pobočky GE Capital Bank, kde má společnost účet, vyřídil podpisový vzor a dispoziční právo.
 7. Výbor se rozhodl zveřejňovat obsahy čísel časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca na svých webových stránkách (www.cstl.cz).
 8. Výbor přijal novou členku společnosti MUDr. Barboru Michalčíkovou, Křivoklátská 280, 273 51 Unhošť.
 9. Výbor pověřuje doc. Zemana zasláním připomínek k návrhu Zákona o zdravotní péči Vědecké radě ČLK: počet tělovýchovných lékařů (s atestací TVL) na 100000 obyvatel = minimálně 1
 10. Výbor projednal a souhlasí s návrhy na opravu a připomínky doc. Novotného k návrhu Vyhlášky MZ ČR o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, který obsahuje závažné chyby a nyní právě prochází vnitřním připomínkovým řízením České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Ukládá mu, aby připomínky poslal nejen na ČLS, ale také na příslušná místa na MZ (dr. Čeledová a dr. Kuklová). (Příklady chyb: platnost prohlídky 3 roky, vypuštění zátěžového testu z prohlídky aj.)

III. Různé:

 1. Výbor pověřil dr. Hrazdiru, aby požádal dr. Martínkovou o příspěvek do časopisu Med Sport Boh Slov.
 2. Výbor žádá dr. Juráka, aby vypracoval článek, resp. sérii článků s přehledem fyzioterapie a rehabilitace pro sportovce pro časopis Med Sport Boh Slov.
 3. Výbor souhlasí s žádostí doc. Zemana, aby byly proplaceny výdaje na květiny pro jubilanty – členy naší společnosti dr. Nováka a prim. Jeschkeho (312,- Kč).
 4. Výbor pověřuje doc. Radvanského a doc. Máčkovou, aby vypracovali dopis se základními informacemi o oboru tělovýchovného lékařství a pro sportovní svazy ČR a pro ostatní odborné lékařské společnosti.
 5. Dr. Hrazdira informoval výbor o podpůrných prostředcích pro pohybový aparát sportovců firmy ProSport (ortézy apod.) a možnosti jeho doporučování a pořizování. Této firmě bude zaslán seznam členů společnosti, aby jim mohla zaslat informace o těchto prostředcích.
 6. Výbor na základě žádosti doc. Máčkové rozhodl, že odměny za vypracování recenzních posudků článků pro časopis Med Sport Boh Slov bude zasílat sekretariát z Brna na základě potvrzení vedoucí redaktorky doc. Máčkové o provedené práci a faktury oponentů.
 7. Výbor souhlasí s návrhem doc. Máčkové ke změnám ve složení redakční rady časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca: uvolnění prof. MUDr. Z. Jirky, CSc. a prof. MUDr. B. Koreckého, přijetí doc. MUDr. J. Radvanského, CSc. a doc. MUDr. Václava Smetany, CSc.
 8. Výbor ukládá doc. Radvanskému, aby poslal text s programem postgraduálního kurzu sportovní medicíny doc. Novotnému ke zveřejnění na www.cstl.cz.
 9. Dr. Hrazdira informoval výbor o činnosti Unie fyzioterapeutů a vyzval ke spolupráci.
 10. Výbor ukládá doc. Novotnému sestavit seznam členů ČSTL přijatých v roce 2001 a poslat jej doc. Máčkové ke vytištění v Med Sport Boh Slov.
 11. Výbor ukládá pokladníkovi a sekretariátu výboru ČSTL, aby do výzev členům ČSTL k zaplacení členských příspěvků také vložil návod k identifikaci platby – uvádění příslušného variabilního symbolu.

 Zapsal Jan Novotný, vědecký sekretář společnosti