Schůze výboru 17. 10. 2008 v Praze

Přítomni: Novotný, Hrazdira, Zeman, Novák, Radvanský, Stejskal, Martinková, Tomášková, Říhová, Pelikánová
Omluveni: Barták

1. kontrola plnění úkolů z minulé schůze

 • obnovení smlouvy s ČOV na dobu neurčitou (Novotný)
 • odevzdání daňového přiznání za rok 2007 (Tomášková, Martinková)
 • odeslání dopisů na Ministerstvo zdravotnictví, ČLK a IPVZ se zdůvodněním ponechání tělovýchovného lékařství mezi atestačními obory (Novotný)
 • vyřízení finančního příspěvku ČOV na časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Tomášková)

2. Volba nového předsedy České společnosti tělovýchovného lékařství

 • Dosavadní předseda doc. Novotný odstupuje ze zdravotních důvodů z funkce předsedy společnosti a z výboru společnosti.
 • Jednomyslně byl zvolen doc. Hrazdira novým předsedou společnosti.
 • Do výboru společnosti byl kooptován první náhradník.

3. Volba předsedy redakční rady

 • Jednomyslně zvolen Slabý.

4. Časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

 • O situaci informovala doc. Máčková. Nedostatek příspěvků trvá. Byla podespána smlouva o excerptaci našeho časopisu v elektronických databázích E.B.S.C.O. Publishing; časopis je také zařazen na seznam RIV.
 • Schválena oprava notebooku. Zajistit platbu jednoho čísla ze Slovenska (Tomášková).
 • Inzerce firem je v současnosti dostatečná.

5. Databáze Evropského tělovýchovného lékařství

 • Musí být jednotlivý souhlas lékařů. Bude rozesláno se zvacím dopisem na členskou schůzi, která proběhne po sjezdu v Třešti. (Martinková).

 6. Sjezd tělovýchovného lékařství v Třešti 7.-8. listopadu

 • Zvací dopisy na členskou schůzi, která proběhne po ukončení sjezdu (Martinková). Výbor společnosti připraví na členskou schůzi zprávy o činnosti společnosti (zpráva revizní komise, pokladníka, předsedy společnosti o aktualitách oboru).

7. Nové přihlášky do společnosti

 • Schváleno přijetí nových členů (Dobšák, Matoulek)

8. Naplánována tisková konference

 • Proběhne začátkem prosince. Téma: Aktuální postavení tělovýchovného lékařství v naší republice, srovnání se světem a výhled do budoucna.

9. Cena Jiřího Krále za publikaci 2008

 • Jednomyslně schválena za monografii doc. J. Novotného (spoluautor M. Novotná): Variabilita srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje

10. Různé

 • Vznik nového pracoviště tělovýchovného lékařství v Ostravě při Centru zátěžové medicíny
 • doporučený dopis z finančního úřadu- výzva k podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Vyřídí Tomášková s daňovým poradcem.
 • kontrola neplatičů – seznam do sjezdu v Třešti
 • diskuse o postavení oboru v současnosti, otázka atestací

11. Poděkování doc. Novotnému za práci ve funkci předsedy výboru

Zapsala: Tomášková