Schůze výboru 23. 2. 2007 v Brně

Přítomni: Říhová, Hrazdira, Novák, Stejskal, Zeman, Novotný.
Omluveni: Tomášková, Martinková, Barták.

1. Úkoly z minulé výborové schůze

 • EFSMA kongres 2007, statut Ceny J. Krále – úkoly pokračují a jsou zapsány v níže uvedených bodech.

2. Členská základna a placení příspěvků

 • Výbor souhlasí s tím, aby těm členům, kteří sdělili e-mailovou adresu, byla zaslána výzva k placení členských příspěvků e-mailem.
 • Výbor projednal vyloučení členů, kteří již druhý rok neplatí členské příspěvky: MUDr. Jan Bajorek, MUDr. Marcela Baschová, MUDr. Josefa Bašová, MUDr. Ludmila Beranová, MUDr. Pavel Bláha, Libuše Boháčková, MUDr. Irena Čermáková, MUDr. Vratislav Daněk, MUDr. Věroslav Dušek, PhDr. Hana Dvořáková, prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc., MUDr. Karla Kallová, MUDr. Vladimír Kaprál, PaedDr. Vladimír Kolouch, MUDr. František Koukal, PaedDr. Jan Král, MUDr. Zdeněk Kunc, MUDr. Alena Matějková, MUDr. Jiří Matoušek, Bc. Gabriela Nejedlá, MUDr. Oldřiška Nývltová, MUDr. Ivana Peštová, MUDr. Milan Petr, MUDr. Jaroslav Pilný, MUDr. Milan Provazník, MUDr. Evžen Rašev, MUDr. Vladimír Roučka, MUdr. Jana Roučková, MUDr. Jiří Rychnovský, MUDr. Josef Slabý, MUDr. Pavel Strnad, Jitka Švandová, MUDr. Rosemarie Taftlová, MUDr. Zora Tučníková, MUDr. Edita Wolfová. Uložil Beránkové, aby jim byla zaslala výzvu k zaplacení. V případě nezaplacení do dvou týdnů od zaslání výzvy, jejich členství skončí.
 • Výbor přijal nové členy v r. 2007: MUDr. Daniel Waciakowski z Hradce Králové, MUDr. Marie Bulíčková z Kolína, Marian Pažický z Ostravy, MUC. Tomáš Obtulovič z Havířova. Dnes byla přijata MUDr. Milada Nováková z Č. Budějovic.
 • Noví členové platí celý roční členský příspěvek i když budou přijati v průběhu roku (300 Kč, studenti a důchodci 150 Kč).

3. Kongres EFSMA-ČSTL 2007 v Praze

 • Hrazdira informoval o přípravách kongresu v součinnosti s organizátorem Czech-In a výborem EFSMA. Jedná také o výši sjezdového poplatku pro členy ČSTL, který by měl být 1000-1200 Kč (pro ostatní je 300 €). Po jeho stanovení bude uveden na webové stránce společnosti.
 • Novotný předložil aktuální složení Vědeckého výboru kongresu. Výbor uložil vyměnit garanci sekcí: Výživa sportovců – Radvanský, kazuistiky – Tomášková. 
 • Radvanský projedná s prof. Neuwirthem jeho spolupráci na kongresu.
 • Novotný předložil momentální verzi předběžného programu.
 • Z 27 řečníků nominovaných EFSMA musí EFSMA určit 20 (podle smlouvy), kterým bude platit pobyt Czech-In a 7, kteří si jej zaplatí sami.
 • Zeman byl vyzván k přednášce na kongresu na téma chlad a sport. Název upřesní a pošle Novotnému k zařazení do programu.
 • Novotný rozešle předběžný program také členům výboru.

4. Cena J. Krále

 • Novák předložil návrh statutu Ceny prof. J. Krále ČSTL, který výbor odsouhlasil. Jde o každoroční ocenění nejlepší publikace v oboru tělovýchovné lékařství autorů z řad členů ČSTL. Složení hodnotící a navrhující trojčlenné komise i stanovení finanční odměny bude ad hoc.
 • Konečnou verzi statutu rozešle Novák členům výboru. Bude také zveřejněn na webu společnosti (Novotný).

5. Výkony tělovýchovných lékařů (204) hrazené zdravotními pojišťovnami

 • Hrazdira vysvětlil výboru potřebu stanovení minimálního souboru výkonů, které jsou nutné k provozování tělovýchovně-lékařské praxe lékaři, kteří nemají jinou odbornost. Jde o výkony podle koncepce tělovýchovného lékařství a náplně příslušné specializační přípravy).
 • Další podněty a připomínky předložil, po předchozích rozsáhlejších konzultacích, Stejskal.
 • Výbor souhlasí, aby minimální soubor výkonů byl doporučován tělovýchovným lékařům k nasmlouvání se zdravotními pojišťovnami.
 • Novotný a Hrazdira připraví první návrh. Pak se k němu vyjádří Zeman, který jej posléze předloží k vyjádření České lékařské komoře.
 • Pokud zdravotní pojišťovny nebudou ochotny akceptovat naši odbornost a lékařské výkony, pak bude výbor tuto situaci dále řešit ve spolupráci s ČLK, Výborem pro ochranu hospodářské soutěže a dalšími institucemi.

6. Akreditovaná pracoviště pro specializační přípravu lékařů v tělovýchovném lékařství

 • Vedoucí Akreditační komise pro tělovýchovné lékařství doc. Máčková požádala výbor společnosti o vyjádření k typům akreditovaných pracovišť. Z diskuse vyplynula značná složitost problému. Proto se výbor rozhodl, že vedoucí akreditovaných pracovišť (Novotný, Radvanský, Zeman) návrh ještě prostudují, zváží a svoje připomínky pošlou do týdne doc. Máčkové.

7. Různé

 • Výbor rozhodl o zřízení uzavřené části webové stránky společnosti pro členy společnosti, kam by se mohly dávat informace určené pouze pro členy společnosti (Novotný, Sebera).
 • Výbor na návrh Radvanského doporučuje, aby byly provedeny legislativní kroky ukládající povinnost rodičům nebo zákonným zástupcům, aby jejich děti do 15 let používaly ochranné přílby při sjezdovém lyžování.
 • Výbor na návrh Radvanského doporučuje, aby byly provedeny legislativní kroky ukládající povinnost sportovním centrům mládeže přijímat pouze uchazeče s platnou tělovýchovně-lékařskou prohlídkou.

Schůzi řídil a zapsal Novotný