Schůze výboru 27. 10. 2006 v Brně

Přítomni: Barták, Hrazdira, Martinková, Novák, Novotný, Říhová, Stejskal, Tomášková, Zeman.
Omluven: Radvanský.
Řídil: Novotný.
Zapsali: Tomášková, Novotný.

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze – upřesnění rozdělení činnosti mezi jednotlivé členy:

 • Zeman – místopředseda, předseda Oborové komise pro tělovýchovné lékařství České lékařské komory (další členové komise: Radvanský, Stejskal, dohodnout Pelikánovou)
 • Barták- legislativa, člen pléna Českého olympijského výboru
 • Martinková, členka lékařské komise ČOV

2. Příprava  5. evropského kongresu Evropské federace sportovně-medicínských asosiací v Praze, který organizuje naše společnost (Hrazdira)

 • Další kroky spolupráce s EFSMA a SSTL dojedná Novotný s prof. Hamarem na sjezdu SSTL v Bratislavě 3-4.10.2006.
 • Výbor ČSTL má za úkol program a organizaci.
 • Je otevřena www.EFSMA2007.org.
 • Finanční podporu projednává Hrazdira s firmami a CzechInem, včetně slev pro členy ČSTL (sjezdový poplatek do 1000 Kč).
 • Mezi témata kongresu byl zařazen také Doping – antidoping.
 • Podporu od ČSTV (s předsedou) projedná Novotný.
 • Podporu od Sazka arény projedná Martinková
 • Podporu od ČOV projednal Hrazdira.
 • Podporu od MŠMT projedná Barták.
 • Plán kurzů a zvaných přednášejících - Hrazdira (např. Stejskal o HRV).
 • Přednášku o historii tělovýchovného lékařství v ČR připraví Novák.
 • Návrh na složení vědeckého výboru připraví Novotný.
 • Seznam čestných členů ČSTL, kteří budou pozvání na kongres (bez poplatku), připraví Novák.
 • Členové výboru zváží udělení čestného členství ČSTL či plakety na kongresu.

3.  Stav specializační přípravy lékařů v oboru (Radvanský - písemně)

 • Návrh ze strany výboru ČSTL byl předán na příslušné instituce. Čekáme na jejich event. připomínky a schválení.

4.  Neoprávněné užívání razítek s označením tělovýchovné lékařství lékaři, kteří nemají tuto odbornost (Novotný)

 • Projednáno 8 stížností, z toho 6 na ČLK. V 1 případě šlo o omyl v důsledku starého jména v seznamu. Jde o problematiku ochrany oboru.

5.  Výbor schválil přijetí nové členky společnosti MUDr. Dagmar Smilkové - pracoviště Odbor sportu MV ČR Praha.

6.  Zpráva z oborové rady ČLK (Zeman) - seznam povinného vybavení v ambulancích tělovýchovného lékařství. 

 • Výbor schválil návrh doc. Zemana na znění „Informovaného souhlasu“ s vyšetřením a předáním výsledků jiným osobám (s doplněním souhlasu rodičů nebo zastupující osoby u nezletilých dětí). Návrh zašle doc. Zeman v elektronické podobě ke zveřejnění na webu společnosti.

7.  Výbor byl informován o současném stavu přípravy legislativy dotýkající se oboru TVL (Barták)

8.  O spolupráci ČSTL s Lékařskou komisí ČOV informovala Martinková.

9.  Časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca:

 • Vydání čísla časopisu, jako sborníku 5. Evropského kongresu s tištěnými abstrakty a celými příspěvky na CD, s redakcí domluví doc. Stejskal.
 • Výbor ukládá všem členům společnosti, aby podpořili nebo se přímo podíleli na vypracování příspěvků se vztahem ke sportu, i lékaři z jiných oborů, akademickými pracovníky z tělovýchovných fakult aj.

10.  Ocenění členů ČSTL:

 • Cena Jiřího Krále - za nejlepší původní vědeckou práci v posledních 2 letech; aktualizaci dohodnout se Slovenskou společností TVL.
 • Plaketa Jiřího Krále - za zásluhy pro obor.
 • Čestné členství - za zásluhy pro ČSTL.

Návrhy nových statutů připraví dr. Novák.
Návrhy na udělení mohou podávat členové společnosti do března 2007, aby předání mohlo proběhnout na evropském kongresu v Praze.

11.  Různé:

 • Evidence členů a finanční administrativa je na sekretariátě společnosti – Brno, Jílkova 167 u Mgr. L. Beránkové, PhD; e-mail: berankoval@email.cz, tel: 607573057.
 • Výbor a ostatní členové společnosti musí připravit dlouhodobou koncepci specializace v oboru (kurzy atd.).