Schůze výboru 9. 6. 2006 v Brně

Přítomni: Hrazdira, Říhová, Novotný, Barták, Malinčíková, Radvanský, Pelikánová
Omluveni: Daďová
Hosté: Plchová

1.      Kontrola úkolů podle zápisu z minulé výborové schůze:

 • Výbor vzal na vědomí odpověď MZd na dopis ČSTL.
 • Otázka ortéz a předepisování pro TVL – nedořešeno, úkol doc.Radvanský.
 • Diskutována otázka vykazování kódu 25213 odborností TVL.
 • Individuální členství ve FIMS – trvá úkol- doc.Radvanský.
 • Výbor schválil zprávu o hospodaření a účetnictví, které bylo zpracováno daňovým poradcem.
 • Propagace časopisu – letáček, doc.Máčková.
 • Zhotovení odznaku společnosti - 1500 ks – zajistil– doc. Hrazdira faktura bude zaplacena.
 • Společnost uhradí 1 číslo časopisu výměnou za Vademecum Slovenské spol. TVL - proběhlo
 • Cena ČSTL o nejlepší práci – doc. Máčková
 • Neoprávněné užívání razítek lékaři bez atestace TVL, předán dopis doc. Číhalíka ohledně stížnosti na dr.Tichou z Kliniky RTVL v Olomouci, výbor doporučuje podpisy prim. Pastuchy na všech potvrzeních a zprávách, které mají být od tělovýchovného lékaře – odpověď vypracuje a pošle doc. Novotný.
 • Kronika ČSTL – nedostatečná pozornost ze strany výboru.

 

2.      Členská schůze – každý velmi stručně zhodnotí oblast činnosti:

 • Barták - legislativa
 • Zeman – síť TVL, vztah s komorou
 • Novotný – stav členské základny a web.str.
 • Martínková – finance, ČOV
 • Radvanský – vzdělávání v oboru – ILF + atestace
 • Máčková – časopis, akreditace
 • Revizní komise – příprava voleb

Volební kandidátka na členy výboru: Zeman, Hrazdira, Radvanský, Novotný, Martínková, Malinčíková, Barták, Stejskal, Tomášková, Beránková, Novák, Matouš.
Návrhy na členy volební komise – předseda dr. Pelikánová
Web společnosti – připomínky ad doc. Novotný, opravy ad Mgr. Sebera (webmaster).

3.      Peking – sjezd FIMS, prof. Hamar zde bude zastupovat ČSTL.

4.      Dr. Větvička – byla zamítnuta dotace z fondu solidarity EV, jednání doc. Bartáka s dr. Jiráskem, napsat žádost dr. Jiráskovi o spolupráci s ČOV – paralelní průběh schůze ČOV a Evropského kongresu, žádost o dotaci – 300 000 Kč.

5.      Dr. Plchová – vyjádření ke článku v MfDnes z 24. 11. 2005 – dopis Tomáš Macka, redaktora MfDnes, s omluvou za nepřesnosti v článku, dr.Plchová – článek nebyl autorizován podobně jako článek ze dne 8. 4. 2005 TVL, dále uvědomit o případu vedení listu, doc. Hrazdíra navrhuje, aby stejný redaktor s dr. Plchovou napsal nový článek o potřebě našeho oboru a chybách listu v těchto článcích – tento návrh byl schválen výborem. Revizní komise + dr.Plchová – dořešení případu.

6.      Kódy TVL – VZP nenasmlouvává nové kódy, nahradit původní kódy novými? Každé pracoviště se rozhodne samo.

7.      Evropský kongres 2007: - náplň programu - zvaní přednášející, témata – sport and aging, aging and sport of handicap and chronical deseases, zobrazovací metody ve sport.medicíně, interna, applied exercise physiology, pohybový aparát a sport, health riscs of top sport, doping, zdravotní péče o sportovce, Spolupracovníci – SSTL, antidoping.výbor, ČOV, odborné společnosti.

8.      Tábor – sjezd ČSTL – spolupráce s f. CzechIn?, full text (viz. Web.str.).

9. Nový člen – DiS. Jana Petruželová (Rožnov p.R.) – výbor souhlasí s přijetím.

Zapsala: Malinčíková