Schůze výboru 24. 2. 2006 v Brně

Přítomni: Barták, Daďová, Hrazdira, Máčková, Malinčíková, Martínková, Novotný, Radvanský, Říhová, Zeman

Hosté: Hamar – předseda Slovenské spoločnosti telovýchovného lekárstva a člen EFSMA, zástupci Czech-In.

  1. Od 1.1.2006 vchází v platnost vyhláška MZdČR 493/2005 Sb., která uvádí Komplexní, cílené a kontrolní vyšetření tělovýchovným lékařem ze zdravotní indikace jako výkony hrazené zdravotními pojišťovnami, čímž dochází k odstranění diskriminace oboru vůči jiným odbornostem. Zdravotní pojišťovny ještě nemají jasný postoj k nově zaregistrovaným kódům v sazebníku výkonů.
  2. Výbor schválil obsah dopisu ministru zdravotnictví, tj. s poděkováním za dřívější podporu našeho oboru v dohodovacím řízení a seznámením se současnou situací v oboru.
  3. Otázka předepisování ortéz tělovýchovnými lékaři zatím není vyřešena (doc. Barták - jednání na MZd).
  4. Zákon a vyhlášky k péči o zdraví se stále připravuje na MZd. Výbor již dříve zaslal opakované návrhy a připomínky na MZd.
  5. Individuální členství FIMS (doc. Radvanský), úkol trvá – dořešit nejpozději do členské schůze na sjezdu v červnu v Táboře. ČSTL zaplatí překlad dotazníku FIMS.
  6. Výbor ukončil některým členům ČSTL členství při dvouletém neplacení příspěvků podle stanov.
  7. Výbor schválil přijetí nových členů ČSTL: Bc. Lukovská (Zlín), dr. Tichá (FN Olomouc), doc. Číhalík (FN Olomouc) (u dvou posledních k původním datu).
  8. žádosti o přerušení členství na rok 2006 (dr. Horák). Podle stanov přerušení neexistuje. Výbor schválil ukončení členství a doporučuje podat si přihlášku v roce. Bylo schváleno ukončení členství p. Komárové.
  9. Výbor schválil rozšíření smlouvy o spolupráci s firmou Orling – na přípravek Geladrink Fast.
  10. Výbor prosí všechny členy společnosti, aby si prohlíželi webové stránky společnosti a své žádosti o opravy posílali přímo tvůrci stránek Mgr. Martinu Seberovi (sebera@fsps.muni.cz), připomínky a návrhy doc. Novotnému (novotny@fsps.muni.cz).
  11. Výbor schválil zprávu o hospodaření a stavu konta. Účetnictví bylo předáno daňovému poradci a bude kontrolováno revizní komisí.
  12. Výbor požádal doc. Máčkovou, aby zvážila vytvoření letáčku k propagaci časopisu (do sjezdu v Táboře).
  13. Výbor schvaluje zhotovení odznaku s logem ČSTL. Množství kusů i způsob distribuce bude upřesněn.
  14. Výbor schválil opravu ve Vzdělávacím programu v oboru TVL - akreditaci pracovišť TVL.
  15. Výbor rozeslal složenky na členské poplatky spolu s dopisem všem členům. Současně byly neplatičům zaslány dopisy s žádostí o doplacení příspěvků, nebo jim bude členství ukončeno. Za přípravu této agendy výbor odsouhlasil mimořádnou odměnu 1000 Kč Mgr. Beránkové.
  16. Prof. Hamar – předseda Slovenské společnosti tělovýchovného lékařství, seznámil výbor s aktuálním stavem oboru na Slovensku; byla diskutována spolupráce s naší společností.
  17. Výbor akceptoval nabídka SSTL: ČSTL uhradí 1 číslo časopisu Med Sport Boh Slov a za to členové ČSTL dostanou Vademecum tělovýchovného lékaře slovenských autorů.
  18. Prof. Hamar – jako zástupce EFSMA byl seznámen s přípravami evropského kongresu 2007 v Praze.
  19. Evropský kongres sportovní medicíny 2007 v Praze ekonomicky a materiálně- technicky garantuje připravuje firma Czech-In. Prezidentem kongresu bude doc. Hrazdira, předsedou vědecké komise doc. Novotný a koordinátorem s EFSMA prof. Hamar.
  20. Výbor uložil Dr.Martínkovou, aby konzultovala s Dr.Větvičkou naši žádost o příspěvek MOV na kurz olympijské solidarity.
  21. Výbor schválil smlouvu s firmou Czech-In, která organizačně zajišťuje sjezd ČSTL 2006 v Táboře. Presidentem kongresu bude doc.Radvanský. Výbor schválil organizační a vědecký výbor sjezdu, návrhy na zvané přednášející odborníky a firemní přednášky. Výbor také schválil jako spolupořadatele sjezdu odbornou Společnost pro artroskopii a sportovní traumatologii.
  22. Dr. Říhová připravila a přednesla návrh programu volební plenární schůze ČSTL, která se uskuteční při červnovém sjezdu v Táboře.
  23. Výbor se rozhodl, že na příští výborové schůzi zváží možnosti udělení cen ČSTL na příští členské schůzi.
  24. Výbor diskutoval o návrzích na složení nového výboru ČSTL, který bude volen na plenární schůzi v červnu. Úkol pokračuje.
  25. Výbor se rozhodl zaplatit z prostředků ČSTL ubytování, cestovné a kongresový poplatek na sjezdu v Táboře doc. Máčkové a prof. Máčkovi jako odměnu za mimořádnou práci pro časopis ČSTL.
  26. Výbor se rozhodl uhradit českým členům Redakční rady časopisu ČSTL Med Sport Boh Slov cestovné na schůzi Redakční rady v červnu Táboře.
  27. Výbor ČSTL byl upozorněn na neoprávněné užívání razítek s odborností tělovýchovný lékař (č. 204) různými lékaři, kteří nemají ani atestaci z tělovýchovného lékařství ani kurz „Sportovní lékař“. Výbor žádá všechny členy společnosti, aby případy neoprávněného užívání odbornosti oznámili výboru, který je předá formou stížnosti revizní komisi České lékařské komory.
  28. Výbor upozorňuje:
   • Tělovýchovným lékařem je jedině ten lékař, který složil specializační atestaci z oboru tělovýchovného lékařství na IPVZ Praha. Tato atestace je také podmínkou k udělení licence České lékařské komory pro tento obor.
   • Sportovním lékařem se může nazývat certifikovaný lékař po ukončení specializačního kurzu sportovní medicíny v rámci IPVZ Praha s obdrženou licencí Poradny pro sportovce od ČSTL.
  29. Výbor uznal jako svoji chybu nedostatečnou pozornost věnovanou kronice ČSTL.
  30. Výbor žádá Revizní komisi, aby došetřila do příští schůze výboru případ dr. Plchové (písemné vyjádření k veřejnému článku)
  31. Vzhledem ke zvýšení finančních nákladů na výrobu časopisu ČSTL a SSTL Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca se zvyšuje cena jednoho čísla na 100 Kč a celoročního předplatného na 400 Kč. Členům ČSTL se časopis nadále rozesílá bezplatně.

Zapsala: Malinčíková