Schůze výboru 2. 12. 2005 v Nymburce

Přítomni: Hrazdira, Máčková, Radvanský, Zeman, Novotný, Martinková, Říhová, Pelikánová

 • Bude veden jeden seznam členů v sídle společnosti, všichni posílají změny Mgr. Beránkové
 • Schváleni noví členové: Pelíšková, Popelková, Kaisler, Madeja, Neumann, Pliska, Plisková, Pyšný, Rydlo
 • Slovenská společnost telovýchovného lekárstva zaplatí za časopis 40 tisíc Kč fy. Erilens-sl. Strašíková (Je třeba zaslat prof. Hamarovi kontakt na sl. Strašíkovou)
 • Matky na mateřské dovolené-budou platit členské příspěvky jako důchodci – tzn. 150 Kč/rok
 • Cena časopisu pro nečleny předplatitele: jedno číslo-75 Kč, předplatné na celý rok-280 Kč od prvního čísla r. 2006
 • Zaslat e-mail sl. Strašíkové, aby zasílala číslo MSBS sponzorům-Orling s.r.o.
 • Uhradit Doc. Hrazdirovi cestovné - sl. cesta, ofic. delegát ČSTL sjezdu EFSMA Kypr: 7500 Kč
 • ČSTL bylo přiděleno pořádání evropského kongresu v Praze v roce 2007
 • Revizní lékaři VZP pro TVL: olomoucký kraj byl zvolen prof. Jirka
 • Výbor schvaluje seznam zakázaných látek vypracovaný MZ ČR bez připomínek
 • Ministerstvo školství-12. 12. 2005 se budou projednávat žádosti o akreditace vzdělávacích sportovních zařízení. Požadavky: nutné aby byly zajištěni garanti medicínských oborů: výživa, poškození sportem, regenerace a rekondice ve sportu, anatomie, fyziologie
 • Akreditace TVL pracovišť:
  • TVL je základní specializační obor od r. 2004. Akreditační komise TVL má za úkol vypracovat požadavky na akreditovaná pracoviště na kterých se budou uchazeči o TVL školit (6 měsíců na akreditovaném pracovišti. 6měsíců na vlastním pracovišti). Doplňková praxe 6 měsíců na pracovišti ve vlastním základním oboru.
  • Požadavky: personální, materiálně technické, počet výkonů nasmlouvané se ZP a za přímou platbu ve vztahu ke specializační náplni. Výukové předpoklady-pedagogické zkušenosti školitelů, vědecko výzkumná činnost pracoviště a školitele. Přístup k odborné literatuře, časopisům a internetu.
  • Podat základní charakteristiku navržených pracovišť-školitel: atestovaný v TVL – min. praxe-5 let od atestace. Vědecká činnost školitele-3 publikace v odborné literatuře, nebo 1 publikace v impaktovaném časopise, nebo 1 monografie to vše za období 5-ti let. Minimální úvazek školitele od 0,5-výjimku posuzuje akreditační komise.
  • NUTNÁ podmínka pro schválení akreditace pracoviště akreditační komisí ČSTL.
  • Přepracovat vzdělávací program
  • Akreditace nebude dvoustupňová
 • Článek v novinách Mladá fronta dnes: článek Sportovci se devastují… 24. 11. 2005 citace MUDr. Plchové. Na základě zasedání výboru je pověřená revizní komise prověřit tvrzení MUDr. Plchové a vyvodit z něj důsledky na základě vyjádření výboru. Požadujeme buď demenci v novinách pokud to MUDr. Plchová neřekla. Pokud řekla tak vysvětlit, kde se to děje a pokud nebude schopná vysvětlit tak bude vyškrtnuta ze společnosti. První došetření do konce roku.
 • Webové stránky jsou vyhovující proto se nemění webmaster. Úkol pro doc. Novotného a doc. Máčkovou zařadit semináře z časopisu popř. full texty na webové stránky. Nutná konzultace s Erilens.
 • Sjezdy konané: evropský sjezd sportovní medicíny na Kypru (výrazně zaměřený na ortopedii a rehabilitaci méně na funkční diagnostiku). Pouze 9 členských členů EU má samostatný specializační obor TVL resp. Sports medicine. 11 zemích je TVL jako subspecializace.
 • Kongres v Olomouci ve spolupráci s FTK Univerzity Palackého. Velmi malá účast TVL členů. Byl subvencován 88 500 Kč z pronájmu výstavních ploch. U děkanky Válkové FTK UP byla řešena problematika zdravotní TV a postavení oslabených žáků.
 • Kongresy 2006 a 2007. U obou organizačně zabezpečuje fy. Czech-In. K časopisu MSBS bude přidáno CD s full texty. Evropský kongres v jednání. Slevy pro členy ČSTL
 • Volební schůze v Táboře 2006 bude bezplatná,na samotnou schůzi vstup volný. V letáku o konání schůze opravit chyby v názvech spolupracujících společností.
 • Dr. Mocková přebírá zajištění sjezdu v Táboře. Na webu témata do konce roku, stanovit deadline-přihlášky aktivní 28. 2. 2006, abstrakta-28. 2. 2006, 15. 5. 2006 full texty na adresu cstl@czech-in.cz, 900 Kč sjezdový poplatek pro nečleny, pro členy 500 Kč. Teoretická možnost i dalších slev pro studenty a důchodce. Pro Czech-in vytvořit leták-1. oznámení (a taky žádné jiné už nebude) min. 600 ks. Ofic. web. stránka je www.cstl.cz dohodnou s webmastrem přihlašování a zvlášní rubriku pro sjezdy v r. 2006 a 2007-doc. Novotný. Možnost hlasování poštou rozeslat volební lístek. V prvním oznámení žádat o návrhy na kandidátku nových členů výboru-napsat deadline do kdy mohou posílat své návrhy. Vlastní hlasování poštou – možnost posoudí revizní komise.
 • Dr. Říhová připraví obsah volební schůze, volební a mandátová komise, kdy je společnost usnášení schopná.
 • Vytvořit letáček o sjezdu, zdůraznit volný vstup na volební chůzi a deadlines, sjezdový poplatek.
 • Dr. Martinková distribuuje leták rehabilitačním lékařům.
Zapsala Lenka Beránková