Schůze výboru 19. 9. 2001 v Brně

Přítomni: Máčková, Vizinová, Barták, Homolka, Hrazdira, Novotný

Přítomní vzpomněli a uctili oběti teroristického útoku v USA 11. září 2001.

I. Kontrola úkolů z minulého zasedání výboru 21.6.2001 v Plzni:

II-2: trvá
II-5: splněn
II-9: rozšiřuje se první bod o lékařích, kteří mohou provádět preventivní prohlídky sportovců takto: “mají atestaci z vnitřního lékařství nebo pediatrie, výjimečně jinou, zahrnující schopnost provádět a posuzovat zátěžové dkg vyšetření)
II-12: splněno
II-17: splněno
III-1: trvá
III-2: splněno
III-6: splněno
III-8: částečně splněno

II.       

 1. Hrazdira informoval výbor o záměrech dr. Paši založit odbornou lékařskou společnost artroskopie a sportovní traumatologie. Výbor toto bere na vědomí a předpokládá příp. spolupráci.
 2. Výbor byl informován o odstoupeni Homolky z funkce ve výboru ČSTL. Místo něj bude řádným členem výboru dosavadní náhradník Nečas ze Zlína – převezme funkci zodpovědného za ekonomiku. Radvanský převezme jeho funkci jednatele a problematiku zahraničních vztahů.
 3. Beránková od prim. Homolky převzala již v srpnu 2001 peněžní deník finanční agendu, o kterou se bude starat (po Lutzbauerové). Bude s ní sepsána smlouva o provedení práce.
 4. Homolka osobně předá potřebné informace k zajištění úkolů Nečasovi a Radvanskému, který převezme funkci jednatele a styk se zahraničními partnery.
 5. Výbor považuje za vhodné řešit oslabení TVL v Brně a pověřuje Hrazdiru s Novotným tuto situaci řešit.
 6. Výbor bude udělovat právo nosit a užívat logo naší společnosti a označení “Lékařská poradna pro sportovce” – členům naší společnosti - lékařům, kteří mají alespoň řádný doškolovací postgraduální kurs sportovní medicíny.
 7. Výbor byl seznámen se smlouvou se společností SSL o prodeji oprávnění používat logo ČSTL na výrobcích firmy SSL na 1 rok.
 8. Výbor byl informován o konání světového kongresu FIMS v Maďarsku 5.-9.6.2002. Další informace jsou na “www.sportdoctor.org”.
 9. Výbor byl informován o současné činnosti CSTV v oblasti zdravotní péče o sportovce a o přípravě schůzky s jejím zástupcem p. Kučerou v Brně 21.9.2001 (Hrazdira, Novotný).
 10. Výbor poskytne seznam členů ČSTL organizátorům (dr. Větvička – Zdravotní komise ČOV) Středoevropské konference sportovní medicíny v Praze, aby mohli být naši členové pozváni. Výbor doporučuje pozvat především krajské odborníky TVL.
 11. Výbor byl informován o předběžných jednáních s firmou ASTRA-ZENECA o možné spoluúčasti na našem celostátním sjezdu v roce 2002.
 12. Výbor obdržel dopis od dr. Hnízdila, který není členem ČSTL, s jeho návrhy k zamezení dopingu ve sportu. Výbor bere dopis na vědomí, jeho návrhy v úvahu a prohlašuje, že ČSTL spolupracuje s Antidopingovým výborem ČR na řešení této problematiky (viz dřívější. zápisy).
 13. Výbor byl informován a spolupráci s novou zástupkyní Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti zdravotního péče v tělesné výchově a sportu MUDr. Libuší Čeledovou (Výbor potvrdil obsah poslední verze příslušných materiálů, které jsme na MZd poslali.
 14. Výbor byl informován o připravách sjezdu ČSTL 20.-22.9.2002 s mezinárodní účastí “Medicína a sport” v hotelu Santon v Brně:

Organizační výbor: Hrazdira, Novotný, Beránková, Novotná.
Vědecký výbor:
Máčková, Vizinová, Novotný, Radvanský.
Předběžný program:
1 den – klasická tradiční sportovně medicínská sdělení především pro lékaře (věda, klinika)
1 den – sdělení pro praxi sportovních – klubových lékařů, pro trenéry)
volební členská schůze ČSTL

Úkoly a termíny:
Termín pro rozeslání První pozvánky výborem: do 31. října 2001.
Zveřejnit informace na internetu.
Termín pro zaslání přihlášek: do 31. ledna 2002.
Termín pro rozeslání Druhé pozvánky výborem: do 15. února 2002.

Další informace: Členský poplatek: na celý sjezd u členů ČSTL = 600,- Kč (u nečlenů ČSTL 800,-) na 1 den u členů 300-, (u nečlenů 400,-). Účastníci členské schůze ČSTL, kteří se nezúčastní sjezdu, nebudou platit žádný poplatek. Cena ubytování v hotelu Santon: 1 dvoulůžkový pokoj 1080,- Kč (540,- pro jednoho účastníka za 1 noc)

Jednací řeč: čeština, slovenština, angličtina.

Hlavní sponzoři: Fournier, MEDICOM International

Výbor souhlasí, aby organizační výbor mohl disponovat vybranými finančními prostředky k zajištění sjezdu.

 1. Výbor odmítá zařazení tělovýchovně-lékařských výkonů pod odbornost Vnitřní lékařství v Seznamu nadstandardních výkonů Vědecké rady České lékařské komory. Naše výkony musí být zvlášť pod naší odborností Tělovýchovné lékařství. Jednáním s ČLK je pověřen Zeman. Po ČLK žádáme písemné vysvětlení, event. omluvu.
 2. Radvanský je pověřen jednáním s Českou lékařskou společností J. E Purkyně k vyjasnění platnosti dohody o spolupráci, vyřešení našich vztahů, členství atd.
 3. Výbor byl požádán o informaci týkající se minimálních znalostí z oboru tělovýchovného lékařství při atestacích praktických lékařů pro děti i pro dospělé. Výbor se na základě informací o již přednášené látce (v přeatestačních kurzech praktických lékařů pro děti a dorost) dohodl se na následujících minimu znalostí:
  • Definice a náplň oboru TVL,
  • Význam pohybové aktivity pro zdravé i oslabené a nemocné
  • Základní znalosti o reakci a adaptaci člověka. na fyzické zátěžení
  • Základní znalosti o funkční diagnostice
  • Základní znalost o funkcích a jejich poruchách pohybového aparátu – svalové dysbalance.
  • Zásady pro omezování školní TV ze zdravotních důvodů
  • Zdravotní skupiny při hodnocení schopnosti k provádění sportovní činnosti.
  • Základní znalosti z problematiky dopingu ve sportu.
  • Vyhlášky upravující posuzování schopnosti a způsobilosti k provozování sportu.
 1. Masér p. Vít z Olomouce žádá výbor o akreditaci pro své kurzy sportovní masáže. K žádosti přikládá projekt kurzu. Výbor pověřuje posouzením jeho projektu Hrazdiru.
 2. Výbor stanovil poplatek za projednání a odborné posouzení podobného projektu na 1000,- Kč. V případě udělení garance CSTL pak poplatek 6000,- Kč za právo použití certifikátu k výdělečné činnosti.
 3. K případu smrti fotbalisty, který provozoval sport i přes nedoporučení tělovýchovným lékařem. Výbor zmocňuje Vizinovou, aby informovala příslušné činovníky sportovního klubu o možných důsledcích podobného jednání nejen zdravotních, ale i právních. Je tak potřeba učinit vhodnou formou, která je v souladu se zachováním lékařského tajemství.

Zapsal Jan Novotný, vědecký sekretář ČSTL