Schůze výboru 5. 5. 2005 v Praze

Přítomni: Hrazdira, Novotný, Martínková, Malinčíková, Balatka, Radvanský, Barták
Omluveni: Zeman
Hosté zástupci firmyCzech in

* daňové přiznání za rok 2004 bylo řádně podáno daňovým poradcem
* FIMS – individuální členství ČSTL zřídí od příštího roku je vázáno na vyplnění dotazníků FIMS pro daný rok
* Kongres EFSMA v ČR – zažádá ČSTL komplexně organizačně zajistí firma Czech -In
* Předepisování ortéz tělovýchovnými lékaři – žádost leží na MZd ČR, dotaz doc. Barták, doc. Novotný pošle původní žádost doc. Bartákovi
* Úhrady sportovních prohlídek pojišťovnami – dodat seznamy lékařů, kteří si mohou zažádat o nasmlouvání kódů tělovýchovného lékaře – pouze lékaři s atestací z TVL (doc. Radvanský – seznamy)
* Specializační příprava v oboru TVL – nový návrh, doc. Radvanský jej rozešle členům výboru mailem
* Akreditace pracoviště TVL – kolik je docentů a profesorů v oboru TVL? Specializační praxe – půl roku na akreditovaném pracovišti TVL, kolik jich je v ČR?
* Žádost na ILF – rozšíření seznamu zkoušejících atestace z TVL o doc. Stejskala (doc. Radvanský)
* Sjezd ČSTL – 23. – 25. červen 2006, Tábor – organizačně zajistí f. Czech In, volební schůze nového výboru ČSTL, multidisciplinární konference – oslovit další společnosti (ortopedie, sportovní traumatologie, rehabilitace, pediatrie)
* Řízená pohybová aktivita kardiaků v TVL je součástí náplně
* Zdravotní tělesná výchova – stanovisko výboru ČSTL, nutné pediatrické minimum
* Noví členové ČSTL - schváleni výborem: Petr Hána jr. (Rokycany), MUDr. Pavel Chadim (Poliklinika Běhounská Brno), MUDr. Jiří Demel (FNsP Ostrava), MUDr. Eva Hamžová (Brno), Doc.MUDr. Michal Mašek,CSc.(Brno)

V Praze 5. 5. 2005

Zapsala: Malinčíková