Schůze výboru 18. 2. 2005 v Brně

Přítomni:Radvanský,Hrazdira, Martínková,Novotný
Omluveni: Zeman, Malinčíková

Body jednání:

 1. Blahopřejeme doc. MUDr. Zdeňku Vilikusovi ke jmenování přednostou Ústavu tělovýchovného lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty (dopis výboru zajistí Hrazdira).
 2. Výbor schvaluje přípravu a náplň atestací z TVL dle nových regulí , nadále za přípravu odpovídá Radvanský. 
 3. Firma Czech-in bude v červnu 2006 organizovat volební schůzi spojenou s mezioborovým pracovní konferencí v Táboře. CSTL plně přenechá firmě Czech-in organizaci celé akce, přenechává jí veškerý zisk z akce, vyhrazuje si právo garance odborné náplně, slevy na poplatku (jeho minimalizace) pro členy ČSTL a bezplatné účasti dvou sponzorujících firem ČSTL.
 4. Výbor ČSTL pověřuje Hrazdiru dalším jednánám směřujícím k uspořádání kongresu EFSMA v ČR v případě úspěšné kandidatury jeho organizací ve spolupráci s firmou Czech in. 
 5. Dr. Hrazdira se dotázal MZ ČR na vyřizování žádosti o možnosti předepisování ortéz tělovýchovným lékařem; tato dosud leží (již 3 roky) neřešená na Ministerstvu zdravotnictví. Protože nebyla předkládána nová legislativní norma
 6. Noví členové – přijati všichni.
 7. Zkušebně na 0,5 roku zapatí CSTL pevné připojení na internet doc. Máčkové pro zajištění chodu časopisu Medicina Sportiva, pokud bude přínosné bude automaticky prodlouženo.
 8. Schválena odměna 600,- Kč hrubého za práci pro CSTL pro p. Sekaninovou – forma dohody o provedení práce.
 9. výbor pověřuje Doc. Bartáka, ke zjištění resp k předložení dotazu MŠMZ  zda se provádí prohlídky TVL před vstupem do center resp., požadavku aby se  toto tak běžně činilo.
 10. Žádost ILF o doplnění seznamů osob zkoušejících  atestace – výbor doporučuje Doc. Stejskala k rozíření stávajícího seznamu.
 11. Dopis pojišťovnám o úhradách sport prohlídek – požádat o oficiální sdělení.
 12. Výbor schvaluje dopisy členům které rozesílá jednatel – oznámení sjezdu  ČSTL, žádosti o E-mailové adresy, složenky příspěvků, dopisy neplatičum i  dopisy o ukončení čl. z důvodu neplacení příspěvků.
 13. Výbor doporučí členům ČSTL stát se individuálními členy FIMS – cena 5 USD , po předchozí přípravě výborem - informace bude na webové stránce ČSTL (příprava Radvanský, Hrazdira)