Schůze výboru 19. 3. 2004 v Brně

Přítomni: Martinkova, Říhová, Balatka, Hrazdira, Zeman, Novotný
Omluveni: Malinčíková, Mocková, Barták

1. Kontrola úkolů z minulé výborové schůze.

2. Informace předsedy o financování časopisu Med Sport Boh Slov a chodu ČSTL
- smlouva o spolupráci s firmou ERILENS
- dohoda o spolupráci s firmou SSL (p. Ševitová – sevitova@sslcr.cz)

3. Příprava odborných článků o enzymoterapii v TVL do časopisu Med Sport Boh Slov - členové společnosti zváží své příspěvky z praxe (kasuistiky), které by navazovaly na již dřívější zvl. číslo věnované této problematice.

4. Časopis Med Sport Boh Slov je oficiálním vědeckým časopisem, který vydává ČSTL se sídlem v Brně

5. Příprava TVL dnů v Žínkovech (Zeman) 4.-6.6.2004 Pá-Ne. Z Prahy jede autobus na Plzeň (směr Nepomuk) ve 12,00. V Žínkovech je v 15,30. Proto začátek bude v Pátek v 16 h. Zpět ze Žínkov jede v 11,50. Středisko má 60 lůžek. Cena ubytování se stravou je 900,- Kč na dva dny. Dobré možnosti sportovně – kulturního vyžití v přírodě.

Výbor schválil úhradu z prostředků ČSTL na cestu do místa zasedání (Žínkovy) a 1 nocleh členům Redakční rady Med Sport (asi 4 osoby) a členům Výboru ČSTL cestu (nebudou platit konferenční poplatek, který bude hrazen z prostředků organizátorů).

Příští schůze výboru ČSTL bude v Žínkovech v pátek 4.6.2004 v 11,00 hodin.

6. Informace od předsedy o společném slovensko – českém sjezdu, který organizuje SSTL ve spolupráci s ČSTL v Trenčianských Teplicích 9.-11. září 2004 (2. Višegrádský kongres tělovýchovného lékařství). Doc. Radvanský a doc. Máčková se zeptají prof. Hamára, zda má zájem SSTL o číslo Med Sport Boh Slov jako sborník prezentací ze sjezdu v Trenčianských Teplicích.

7. Příprava sjezdu ČSTL na podzim 2005. Organizaci by měla na starosti CZECH-IN, odbornou stránku bude mít na starosti doc. Radvanský z Kliniky tělovýchovného lékařství v Praze, ekonomickou stránku dr. Martinková. 

8. Výbor schvaluje, že ČSTL bude spolugarantovat X. kinantropologické dny 24.-25.6.2004 v Liberci, které organizuje PdF v Liberci (dr. Jurák).

9. Volební plenární schůze ČSTL by mohla být na jaře 2006 v Žínkovech. Nutno ještě zvážit.

10. Dr. Malinčíková upřesní termín příštího Dne sportovní medicíny v Olomouci (listopad – prosinec 2004).

11. Výbor stanovuje výši členských příspěvků ČSTL na 1 rok s platností od roku 2005 na 300,- Kč, důchodci a studenti 150 Kč; čestní členové příspěvky neplatí.

12. Otázka znění stanov a jejich použitelnost v praxi, zvl. problematiku členství nelékařů v ČSTL, ověří Novotný.

13. Výbor podporuje využití zdravotního informačního systému IZIP pro sportovce – reprezentanty ČR. Měla by být zachována výsadní práva sportovce – pacienta k udělování přístupu k jeho osobním informacím.

14. Legislativa se vztahem k oboru TVL – nový zákon o zdraví zatím není, nebyl parlamentem schválen.

15. Doc. Radvanský informoval o jednání k novém zákonu 95/2004 o získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonům lékaře, četně specializace v oboru TVL na ČLK, IPVZ.

16.  Vzdělávací program MŠMT 2004 v oboru Tělovýchovné lékařství

 • Výbor společnosti se dohodl na tom, že do náplně vzdělávacího programu MZd ČR o vzdělání v oboru TVL č. 204 dodá tyto změny (Radvanský dodá dr. Krejčíkové na IPVZ): str. 1 bod 2 – zaměnit „získání specializace v některém z oborů, které mají společný interní nebo chirurgický nebo pediatrický základ nebo ortopedii nebo všeobecné lékařství“ za „získání identické náplně vzdělání základního tříletého kmene v oboru vnitřní lékařství nebo ortopedie“.
  Opravit bod b)povinná doplňková praxe takto: 3 měsíce všeobecné ortopedie pro ty, kteří získali interní kmen nebo 3 měsíce interny se zaměřením na kardiologii, u těch, co absolvovali ortopedický kmen.
  Opravit bod a) takto: Povinná praxe v oboru TVL na akreditovaném nebo standardním pracovišti TVL v délce 18 měsíců a tři měsíce rehabilitace pro všechny..
  Zrušit bod c).
 • Členové výboru mají úkol okamžitě poslat doc. Radvanskému novou studijní literaturu z oboru TVL (radvan@lfmotol.cuni.cz).

17. Poslat informaci o internetové učebnici „Kapitoly sportovní medicíny“ s linkem (www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny) členům výboru a na webovou stránku ČSTL (Novotný).

18. Výbor schválil změnu providera pro doménu a přesměrování www.cstl.cz. Důvodem byla špatná práce předchozího providera (pes.cz).

19. Výbor schvaluje přijetí nových členů:

 • MUDr. Vladimír Roučka – privátní pediatr v Nové Pace
 • MUDr. Jana Roučková – rehab. lékařka v Nové Pace
 • MUDr. Ivana Peštová – primářká dětského odd. nem. v Jičíně.
 • Mgr. Martina Plojharová – Katedra TV a sportu PdF UHK
 • MUC. Jan Gottvald – student LF MU v Brně
 • Mgr. Eliška Novotná – KTL FN Motol v Praze

20. Výbor stanovil termín pro zaplacení příspěvků členům, kteří nezaplatili v letech 2002 a 2003 do příští výborové schůze 4. června v Žínkovech (celkem nezaplatilo 15 členů). Pokud nezaplatí v této době, bude jejich členství v ČSTL podle stanov ukončeno.

21. Ke konci roku 2003 byl stav účtu ČSTL =121.686,68 Kč.

22. Výbor souhlasí s odbornou diskusí s Antidopingovým výborem ČR na aktuální téma, přičemž v popředí zájmu je podpora zdraví sportovců.

23. Výbor se domnívá, že by zdravotní pojišťovny neměly přispívat na preventivní prohlídky sportovců u lékařů, kteří nemají odpovídající kvalifikaci, tj. atestaci z TVL nebo alespoň absolvovaný kurz sportovní medicíny.

Zapsal: Novotný