Schůze výboru 21. 6. 2001 v Plzni

Přítomni:
Členové výboru: dr. Říhová, doc. Vizinová, dr. Homolka, dr. Hrazdira, dr. Jurák, doc. Radvanský, doc. Zeman, dr. Nečas (náhradník), doc. Novotný
Revizní komise: doc. Máčková

Omluveni:
doc. Barták

 1. Kontrola úkolů z dřívějších zasedání:
 • Splněny úkoly z 16. února 2001: I-4, I-6, III-5
 • Splněny úkoly z 6. dubna 2001: II-7 částečně – trvá publikace v Med Sport Boh Slov, VIII-1, VIII-2
 • Trvají úkoly z 6. dubna 2001: II-18, II-20, VI-2, VIII-6, VIII-9, VIII-10
 • Ruší se úkol z 6. dubna 2001: II-23

 II. Hlavní body jednání podle programu:

1. Výbor se seznámil s články v Mladé frontě dnes a v Lidových novinách, které se týkaly obav organizátorů “masových” sportovních akcí z preventivních prohlídek sportovců. Dále byl výbor informován o naší písemné odezvě, která byla autorům uvedených článků, resp. redakcím, poslána. Domníváme se, že je především v zájmu účastníků a pořadatelů preventivními tělovýchovně-lékařskými prohlídkami minimalizovat rizika poškození zdraví přetížením a selháním životně důležitých funkcí a orgánů. Účastníci sportovních akcí mají dostatek času před soutěží na preventivní tělovýchovně-lékařské prohlídky, které jsou navíc podle zákona a vyhlášek povinné. Samotní sportovci a organizátoři soutěží se při zanedbání této povinnosti vystavují riziku úhrady diagnostické a léčebné péče při poškození zdraví sportovce.

2. Výbor se dohodl na zorganizování tiskové konference v Praze, která by se týkala aktuálních otázek našeho oboru.

3. Výbor souhlasí s požadavkem firmy Fournier, aby byla vytištěna separáta jejich odborného článku v časopise Med Sport Boh Slov.

4. Výbor byl předsedou informován o zřízení a zaplacení chráněné značky – loga naší společnosti (20 tis. Kč).

5. Projednáním spolupráce s firmou Scholl, s ohledem na nové skutečnosti, je pověřen prim. Homolka - do konce července 2001.

6. Předseda informoval výbor o své účasti na akci Magistrátu města Brna “Brno v pohybu”, jejímž odborným garantem byla naše ČSTL.

7. Na základě návrhů v dopise MUDr. I. Dojčára se výbor dohodl na doporučených cenách preventivních tělovýchovně-lékařských prohlídek:

 1. základní prohlídka TV lékařem, mj. zahrnující základní antropologické a funkční vyšetření pohybového aparátu a bez dynamického zátěžového testu kardiorespiračního systému: 300,- Kč. Tato samotná může být provedena jen ve zvláštních případech, kdy je kontraindikován nebo je nevhodný zátěžový test.
 2. základní prohlídka TV lékařem (viz a) s jednoduchým dynamickým zátěžovým testem kardiovaskulárního systému bez analýzy vzduchu (např. W170): 300+200 = 500,- Kč
 3. základní prohlídka TV lékařem (viz a) se složitým zátěžovým testem s analýzou vzduchu (spiroergometrie): 300+700 = 1000,- Kč.

8. Výbor byl informován o příspěvcích ZP Metal-Aliance na preventivní tělovýchovně lékařské prohlídky sportovců. Pro výkonnostní sportovce je to 200,- Kč a pro vrcholové 500,- Kč. V praxi by měli tělovýchovní lékaři dostat zaplaceno od sportovců v plné ceně, vydat jim potvrzení o zaplacení s údajem, zda se jedná o výkonnostního nebo vrcholového sportovce (reprezentanta ČR nebo účastníka nejvyšší republikové soutěže). Sportovec si pak sám ve zdravotní pojišťovně vyřídí jejich příspěvek.

9. Výbor souhlasí s tím, aby lékaři, kteří nemají atestaci z tělovýchovného lékařství, mohli provádět preventivní prohlídky sportovců se zátěžovým testem za následujících podmínek:

 • mají atestaci z vnitřního lékařství
 • mají absolvován kurz ze sportovní medicíny
 • jsou zařazeni do specializační přípravy k atestaci z tělovýchovného lékařství

10. Výbor projednal naši Smlouvu s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, shledal ji stále potřebnou a pověřil našeho jednatele prim. Homolku jednáním se sekretářem ČLS o prominutí alespoň části dluhu – nezaplacených příspěvků za poslední 2 roky (asi 24 tis).

11. Doc. Zeman informoval výbor o přípravě a organizaci Česko-německých tělovýchovně-lékařských dnů “Sportovní medicína na prahu třetího tisíciletí” v Plzni 22.-23.6.2001, které naše společnost také odborně garantuje. Výbor děkuje doc. Zemanovi za organizaci této akce.

12. Výbor pověřil prim. Homolku projednáním možnosti organizace celostátního sjezdu ČSTL 2002 Klinikou funkční diagnostiky a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně s přednostkou této kliniky.

13. Hrazdira informoval výbor o

 • Evropském kongresu sportovní medicíny, který bude pořádán v listopadu 2001 v Oviedu ve Španělsku
 • mezinárodním semináři Českého olympijského výboru k přípravě na příští olympiádu v Salt Lake City

14. Výbor upozorňuje tělovýchovné lékaře, na možnost zveřejnění informací o svých pracovištích a službách na internetových stránkách

15. Výbor přijal nové členy ČSTL:

 • MUC. Jiří Baláš - Brno, Uzbecká 4 - student LF v Brně,
 • MUDr. Josef Slabý - Velim, Riegerova 213 - interní oddělení Nemocnice Kolín.

16. Výbor vzal na vědomí žádost dr. Tozziho o ukončení jeho členství v ČSTL.

17. Redakční rada se domluví s prof. Hamarem na publikaci seznamu léků, které neobsahují zakázané dopingové látky v časopise Med Sport Boh Slov.

III. Různé:

 1. Doc. Radvanský doporučil, aby Český olympijský výbor průběžně informoval ČSTL o skutečnostech, které jsou předmětem společné dohody o spolupráci. S tím výbor souhlasí a pověřuje našeho zástupce ve Zdravotnické komisi ČOV dr. Juráka, aby uvedenou dohodu oživil na úrovni vedení ČOV s dr. Jiráskem.
 2. Výbor uložil zveřejnit pomůcku pro tělovýchovné lékaře - návrh písemného

“Potvrzení sportovce o anamnéze a souhlase s preventivní lékařskou prohlídkou a s předáním zprávy svému trenérovi” (tzv. pozitivní revers)

v časopise Med Sport Boh Slov (doc. Máčková) a na internetové stránce ČSTL (doc. Novotný).

 1. Doc. Radvanský informoval výbor o problematice smrti potápěčů. Výbor doporučuje publikovat v časopise Med Sport Boh Slov odborný článek o kontraindikacích k potápění a prosí doc. Máčkovou, zda by mohla pro to získat autora, který přednáší na příslušném kurzu.
 2. Výbor se rozhodl, že přítomným členům výboru proplatí ze svých prostředků jeden nocleh na kolejích v Plzni z 21. na 22. června 2001 (à 180,- Kč).
 3. Předseda informoval o vyrobení nového razítka naší společnosti.
 4. Doc. Novotný pošle doc. Máčkové seznam nových členů ČSTL a informaci o ukončení členství dr. Tozziho pro časopis Med Sport Boh Slov.
 5. Doc. Vizinová informovala výbor o mezinárodní tělovýchovně-lékařské akci “Pohyb a zdraví” v září 2001, kterou organizuje Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci.
 6. Doc. Máčková informovala výbor o souhlase Ministerstva zdravotnictví ČR s náplní atestace z tělovýchovného lékařství a výbor pověřuje publikací této skutečnosti doc. Máčkovou (Med Sport Boh Slov) a doc. Novotného (www.cstl.cz). Digitální podobu textu by měla mít k dispozici krejcikova@ipvz.cz.
 7. Úkol pro všechny členy výboru a společnosti: Propagace oboru tělovýchovného lékařství především mezi lékaři a studenty lékařských fakult s cílem získávat nové lékaře pro obor tělovýchovné lékařství.

Zapsal Jan Novotný, vědecký sekretář společnosti