Schůze výboru 10. 5. 2002 v Brně

Přítomni: Říhová, Vizinová, Hrazdira, Nečas, Radvanský, Novotný
Omluveni:
Máčková, Barták, Zeman
Neomluveni:
Beranová, Jurák

I. Kontrola úkolů z minulé schůze

1. Aktualizovat verzi koncepce na webové stránce ČSTL. Navíc přidat odkaz na webovou stránku MZ, kde je také zveřejněna koncepce našeho oboru (Novotný).

2. Dr. Nečas podal řádně daňové přiznání společnosti na příslušný finanční úřad.

3. Trvá úkol doc. Radvanského – přírava anglické verze webových stránek společnosti.

4. Trvá úkol doc. Novotného zveřejnění obsahu, příp. souhrnů článků Med Sport Boh Slov na webové stránce společnosti.

II. Další body jednání

1. Výbor schválil připomínky a znění návrhu Vyhlášky MZ ke zdravotnímu zákonu a pošle jej dr. Čeledové (Novotný).

2. Výbor schválil úhradu certifikátu loga společnosti - ing. Dohnal.

3. Dr. Nečas přednesl zprávu o finanční uzávěrce společnosti za rok 2001 a podání daňového přiznání (bylo kontrolováno daňovým poradcem).

4. Výbor souhlasí s příspěvkem Mgr. Mockové - člence společnosti - na aktivní účast na světový kongres FIMS v Budapešti 2002, tj. 3000 Kč na kongresový poplatek a 2000 Kč v případě, že napíše zprávu do časopisu Med.Sport.Boh.Slov. Současně ji výbor pro tento sjezd pověřuje jako svého zástupce při jednání s FIMS.

5. Výbor se rozhodl o příspěvku společnosti vědeckému sekretáři na pořizování odborných informací z časopisů do výše 3000 Kč za rok.

6. Výbor bere na vědomí zprávu od doc. Máčkové o přidělení licencí Lékař. poradny pro sportovce.

7. Výbor vzal na vědomí informační text doc. Máčkové o postgraduálních kurzech sportovní medicíny a ukládá doc. Novotnému uložit jej na webovou stránku CSTL.

8. Přijetí nových členů společnosti:

           MUDr. František Zámola - 500 06 Hradec Králové, Pod Strání 533

           MUDr. Iva Janíková, 100 00 Praha, Mrštíkova 2451

           Doc. MUDr. Lubomír Elbl, CSc., 634 00 Brno, Svážná 32

           MUDr. Iva Tomášková, 623 00 Brno, Borodinova 12

9. Dr. Hrazdira informoval výbor o činnosti Slovenské společnosti tělovýchovného lékařství a jejich letošním sjezdu.

10. Doc. Novotný bude informovat o této schůzi výbor SSTL.

11. Výbor se rozhodl udělit cenu J-. Krále 2002 za rozvoj oboru doc. Máčkové, včetně finanční odměny 5000 Kč. Výbor požádá SSTL o nominaci jednoho pracovníka ze Slovenska. Ceny budou předány na sjezdu ČSTL v září v Brně.

12. Doc. Radvanský předal informace od doc. Máčkové o stavu přípravy 2. čísla časopisu Med Sport Boh Slov 2002.

13. Výbor konstatuje, že je příliš zahlcen nutnou byrokratickou činností a nemá čas se více věnovat odborným otázkám, např. odborně-metodickým funkcím společnosti a jejím zahraničním aktivitám.

14. Výbor pověřuje doc. Radvanského, aby písemně shrnul problematiku neuznávání kódu 204 zdrav. pojišťovnami atd. a připravil ji k jednání se zdrav. pojišťovnami.

15. Dr. Hrazdira bude konzultovat s právníky ZP problematiku bonusu praktického lékaře a výkonů mimo pracovní dobu za přímou platbu.

16. Doc. Novotný doplní číslo registrace Stanov společnosti na Ministerstvu vnitra ČR na webové stránce společnosti (VS/1-6194/91-R, 18.1.1999).

III. Příprava sjezdu ČSTL v září 2002

1. Na sjezdu bude předáno doc. Bartákovi čestné členství ČSTL (Novotný).

2. Dr. Hrazdira informoval výbor o stavu příprav na sjezd - účast pozvaných odborníků ze zahraničí (2 Angličani, 2 Američaní, 1 Němec a 1 Rakušan - zaplatíme jim stravování a ubytování, ne cestu), organizace, časový plán, podíl firem, loga sponzorských firem.

3. Členové výboru by měli mít na sjezdu odborné příspěvky (přednášky, postery apod.), pokud možno spíše prakticky orientované.

4. Zpráva o činnosti výboru za minulé volební období se připraví pro tisk v Med Sport Boh Slov a na webovou stránku ČSTL (Dr., Hrazdira).

5. Souhrny, které budou ve sborníku sjezdu, budou posuzovány vědeckým výbore sjezdu v průběhu června 2002.

6. Dr. Hrazdira dohodne podmínky vzájemné účasti členů SSTL a ČSTL na jejich sjezdech v r. 2002.

7. Pro přípravou volby nového výboru ČSTL na sjezdu ustanovuje výbor volební komisi (dle čl. 8 stanov) - doc. Máčkovou a Dr. Říhovou.

8. Každý člen výboru a revizní komise připraví na příští výborovou schůzi příslušnou část zprávy o činnosti z jeho rezortu za poslední volební období, tj. od prosince 1998 do září 2002.

Příští schůze výboru a revizní komise je 13. září 2002 v 10,00 hodin na sekretariátě společnosti v Brně, Jílkova 167-

Zapsal J. Novotný