Schůze výboru 21. 1. 2011 v Brně


přítomni: Doc. Hrazdira, Doc, Barták, Doc. Radvanský, Mgr. Beránková, MUDr. Tomášková, Prof. Zeman, MUDr. Slabý, MUDr. Novák, MUDr. Martinková
omluven: Doc. Stejskal, MUDr. Dojčár
hosté: MUDr. Matoulek, MUDr. Sýkorová

  1. Výbor pověřuje Doc. Radvanského jednáním s ČPFS ohledně sdílení kódů pro funkční diagnostiku
  2. Výbor pověřuje Doc. Radvanského jednáním s Českou kardiologickou společností ohledně sdílení kódů pro obor TVL zejm. pro funkční diagnostiku u dětských pacientů
  3. projednán dotaz MZd ohledně účinků krátkodobé hyperoxie, odpověď připraví Doc. Hrazdira
  4. Výbor schválil použití loga ČSTL pro přípravek SportVis
  5. Výbor pověřil Doc. Bartáka jednáním s MZd a dalšími dle potřeby ohledně zařazení ČSTL na seznam vnitrostátních sdružení odborníků v oblasti lékařství, výživy anebo dietologie v souvislosti s článkem 11 nařízení (ES) č. 1924/2006
  6. Výbor pověřuje Mgr. Beránkovou komunikací s MZd ohledně výživových doplňků pro sportovce v souvislosti se zadáváním kvalifikačních prací studentů
  7. Výbor schválil, aby 1. místopředseda Doc. Barták jménem Společnosti používal razítko ČSTL a měl podpisové právo pro potřeby agendy místopředsedy
  8. Výbor schválil použití loga Společnosti pro výrobek Geladrink Perpetuum
  9. Výbor požaduje, aby reklama v MSBS na léčivé přípravky, výživové doplňky ad. určené pro sportovce obsahovala prohlášení, že inzerovaný produkt neodporuje antidopingovým pravidlům
  10. Výbor projednal situaci v SSTL, zejména s ohledem na složení výboru SSTL, distribuci MSBS na Slovensku
  11. Výbor schválil možnost přihlašování k členství V ČSTL i pro občany mimo ČR, členský poplatek Výbor stanovil na 500,- Kč s ohledem na nákladnější distribuci časopisu
  12. Výbor pověřil Dr. Nováka zajištěním překladu stránek Společnosti do němčiny
  13. Výbor projednal výsledek Dnů tělovýchovného lékařství 2010, hospodaření konference bylo deficitní cca 10 tisíc Kč
  14. Výbor projednal otázku konferenčního čísla MSBS 2010(4)
  15. Výbor nemá námitek proti volnému prodeji části nerozebraných výtisků zejm. v prodejnách lékařské literatury
  16. členové Výboru na příští schůzi připraví návrhy na Dny sportovní medicíny 2011, konec listopadu či začátek prosince 2011
  17. Výbor schválil převedení www stránek společnosti na doménu www.cstl.cz
  18. Výbor projednal předběžnou zprávu z prvního přípravného zasedání sekce sportovní fyzioterapie a pověřuje Dr. Martinkovou, Doc. Radvanského a Mgr. Beránkovou komunikací s představiteli sekce, podklady budou uveřejněny na webu ČSTL
  19. Výbor schvaluje konání kursu Funkční poruchy hybného systému pod záštitou Společnosti
  20. Doc. Hrazdira doporučil znovu otevřít jednání ohledně možnosti preskripce ortéz odborností 204
  21. Doc. Radvanský referoval o podmínkách grantu ESF, jehož nositelem je IPVZ, kterým by měli být podpořeni lékaři v přípravě na certifikovaný kurs (dříve atestace z tělovýchovného lékařství) a školící pracoviště; v této souvislosti budou oslovena akreditovaná pracoviště tak, aby mohla být vytvořena dvě konsorcia (jedno pro Čechy a druhé pro Moravu); v této souvislosti pověřil Výbor jednáním jménem Společnosti pro Čechy Doc. Radvanského a pro Moravu Dr. Tomáškovou
  22. Výbor projednal návrh zákona o "Specifických zdravotních službách" (souhlas) a navazující návrh vyhlášky "O zdravotní způsobilosti k TV a sportu".
   Po bohaté diskusi navrhuje změnu znění § 7 odst. a) vyhlášky (náplň lékařské
   prohlídky) tak, aby znění bylo shodné jako znění ve Vyhlášce MZ č. 331/207
   Sb. v kapitole 204 (tělovýchovné lékařství), kód 24021 - "Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem ze zdravotní indikace" a pověřuje Doc. Bartáka v tomto směru informovat MZ
  23. Dr. Martinková referovala o tom, že lékařská komise ČOV připravuje novou koncepci zdrav. péče o sportovní representaci
  24. Výbor pověřil Prof. Zemana jednáním s ČOV ohledně neproplacené faktury za rok 2009
  25. Výbor schválil 2 nové členy Společnosti: Poděbradská, Pavlišová
  26. Doc. Radvanský referoval o změně ve složení atestační komise (Dr. Matouše nahradil Doc. Vilikus)

zapsal K. Slabý