Schůze výboru 18. 9. 2009 v Brně

Přítomni: Barták, Beránková, Hrazdira, Máčková, Martinková, Novák, Radvanský, Říhová, Slabý, Stejskal, Zeman
Omluveni: Tomášková

  1. K projednání vydávání časopisu MSBS se dostavil Doc. Vladimír Jůva, majitel vydavatelství Paido, které by mělo přebrat vydávání časopisu od r.2010 po společnosti Erilens, která vypověděla ČSTL smlouvu. Financování časopisu MSBS bude pokryto z navýšených členských příspěvků a inzerce. Vydavatelství Paido připraví smlouvu k dalšímu projednání. Elektronická podoba časopisu bude vystavena na www stránkách společnosti.
  2. Výbor společnosti uctil minutou ticha památku náhle zesnulé MUDr. Pelikánové.
  3. MUDr. Sýkorová byla jako 2 náhradnice kooptována do revizní komise výboru za zesnulou Dr. Pelikánovou.
  4. Výbor společnosti odsouhlasil propůjčení loga společnosti výrobku Sportvis firmy Medicom International.
  5. Změny na www stránkách společnosti: Na hlavní stránce budou uveřejněna pouze loga sponzorů - v tuto chvíli se jedná o 2 společnosti: Orling a Medicom International. Odkazy na www stránky těchto společností spolu s dalšími odkazy budou v nově zřízené záložce zajímavé odkazy.
  6. Předseda společnosti kontaktoval MUDr. Vlastu Vrchotovou z MZ ČR. Bude vydán věstník, ve kterém budou uvedeny standardy pro provádění TVL prohlídek. Doc. Radvanský byl pověřen jednáním s MZ ČR a zjednodušením vyhlášky MZ ČR jako stanoviska ČSTL. Výbor ČSTL znovu deklaruje, že preventivní TVL prohlídky nejsou a nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
  7. Doc. Barták zpracuje protestní dopis z důvodu nepřizvání ČSTL k jednání o problematice zabezpečení výkonnostního sportu (lékařská péče o vrcholové sportovce)
  8. Při příležitosti konání Dnů sportovní medicíny nebude vydán sborník s plnými texty. Ten bude vydán jako postkonferenční sborník ve 4 čísle MSBS. Firma Medicom International je hlavním partnerem sjezdu. Na členské schůzi ČSTL podají členové výboru krátkou informaci ke svému resortu. Barták - legislativa, Stejskal - standardy v TVL, Zeman - síť TVL Pracovišť, Radvanský - atestace TVL, Martinková - Olympijský výbor, Novák - sjezdy, Říhová - revizní činnost. Doc. Máčková upozorňuje, že do programu konference musí být zahrnuta i schůze redakční rady MSBS.
  9. Společnost podpořila formou nefinancovaného partnerství projekty OP VPK FSpS MU a VUT a bude i nadále podporovat projekty zabývající se podporou zdraví.
  10. Nedaří se navázat komunikaci a aktivní spolupráci se SSTL.

Zapsala: Mgr. Lenka Beránková, Ph.D.