Schůze výboru 3. 12. 2004 v Brně

Přítomni: Malinčíková, Hrazdira, Zeman, Radvanský, Balatka, Novotný.
Omluveni: Martínková, Barták, Říhová, Pelikánová.

Kontrola úkolů ze 24. 9.2004:

  1. Trvající úkoly: přípravy a organizace kongresů 2005-7, Olomouc -situace na Klinice RTVL - návštěva dr. Hrazdiry u přednosty kliniky zprostředkuje dr. Maliníková; dr.Balatka - znovu poslat 5000 Kč na účet ČSTL.
  2. Splněné úkoly: příspěvky VZP na preventivní prohlídky, webová stránka spol. v angličtině.
  3. Pozastavený úkol: Zkušební otázky pro lékaře na žádost ČLK.

Další body jednání:

1. Současná situace v oblasti tělovýchovně-lékařských výkonů: od 1.ledna by měly platit výkony komplexní, cílené a kontrolní vyšetření tělovýchovným lékařem; zdravotní pojišťovny asi budou muset řešit otázku zajištění sítě zdravotní péče těmito odborníky; zdravotní pracoviště s tělovýchovnými lékaři by si měla dosmlouvat tyto nové kódy s pojišťovnami a používat je.
Úkoly: Zahájit jednání se zdrav. pojišťovnami o vytvoření sítě - dr. Hrazdira; doc. Radvanský - dodá seznamy lékařů s atestací nebo s kurzem.

2. ÚZIS zahrnul do seznamu odborností funkční diagnostiku, což není samostatný obor, ale součást ostatních oborů, vč. TVL.
Úkol: Vznést žádost o vysvětlení a dotaz na UZIS - doc. Radvanský.

3. Úvaha o užší spolupráci s oborem FLBR - ano.

4. Olympijský výbor - zástupcem ČSTL je doc. Barták; výbor jej schválil i pro příští rok;
Úkol: dr. Balatka pošle na ČOV; Požádat ČOV o zveřejnění řešených grantových projektů ČOV - doc. Barták.

5. Dostupnost právních norem pro TVL na webové stránce spol.

6. Výbor doporučuje, aby vstupní preventivní prohlídky sportovců do center by měli provádět pouze atestovaní lékaři a další (periodické) prohlídky mohou provádět i neatestovaní sportovní lékaři, kteří ovšem absolvovali kurz sportovní medicíny.

7. V ČR je špatná situace ve zdravotní prevenci organizovaných sportovců a není sledovaná úrazovost, proto Novotný napíše dopis o této situaci a návrhu řešení na MŠMT, MZd, ČSTV, ČOV a příslušným komisím parlamentu ČR (spolupráce doc. Barták).

8. Znovu zveřejnit povolené přípravky na www.cstl.cz (Novotný)

9. Publikovat časopis společnosti Med Sport Boh Slov od r. 2004 na webu ČSTL - zástupci vydavatele firmy Erilens souhlasí.

10. Výbor schvaluje změny v organizaci výkonné redakce časopisu Med Sport Boh Slov. Není již potřeba zvl. funkce výkonného redaktora. Vedoucím Redakční rady je dále doc. Máčková. Doc. Jarolímek zůstane členem redakční rady. Za jeho dlouholetou obětavou práci je mu uděleno čestné členství společnosti a odměna 3000,- Kč.

11. Výbor souhlasí s možností, aby jako atestační práce byl akceptován článek v odborném časopise Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, ale atestant musí být hlavním autorem.

12. Doc. Radvanský informoval o výběrové řízení na místo přednosty tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN v Praze - byl vybrán doc. Vilikus.

13. Informace předsedy o jednání v Olomouci na FTK o spolupráci při pořádání společné konference Pohyb a zdraví a Sjezdu ČSTL 23. - 25. listopadu 2005. Byla schválena témata konference. Konferenční poplatek pro členy společnosti bude 800,- Kč, zbytek uhradí sponzoři. Proběhlo také jednání s předsedou  společnosti pro sportovní traumatologii artroskopii o spolupráci a účasti na této konferenci. Členy vědeckého výboru jsou doc.
Radvanský a dr. Hrazdira.

14. Doc. Radvanský projedná možnosti indexace našeho časopisu s prof. ing. Buncem, CSc., výbor schvaluje vyplacení zprostředkovatelské  provize.

15. výbor schvaluje změny v přípravě vzdělávacího programu pro TVL dle potřeb oboru  a požadavků redakční rady ( délka přípravy 6 let, pobyt na akreditovaném pracovišti do 12 měsíců).

16. Informace o sjezdech:

  • Evropský kongres sportovní medicíny EFSMA, Limassol, Kypr, 13. - 15.10. 2005.
  • Světový kongres FIMS, Beijing, China, 12. - 16.6. 2006.

17. Plánované vlastní akce:

  • r. 2005 - seminář na jaře společně s FBLR a s kardiology - rehabilitace kardiaků, kol pro Mgr. K. Mockovou - domluva s fyzioterapeuty a RHB lékaři.
  • r. 2006 ( červen) - mezioborový seminář s volbami do výboru společnosti.
  • r. 2007 - Evropský kongres sportovní medicíny v Praze
     

V Brně 3. prosince 2004
Zapsala: Malinčíková